VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan ervoor kiezen om een dagelijks bestuur te installeren om dringende of kleine beslissingen te nemen. Dit is een mogelijkheid, geen verplichting. Indien een VZW dit wil, moet de mogelijkheid wel uitdrukkelijk in de statuten zijn voorzien. Het bestuursorgaan kan dan de nodige dagelijks bestuurders benoemen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bepaalde beslissingen in de VZW moeten neergelegd worden in het verenigingsdossier. Het verenigingsdossier bevindt zich op de griffie van de ondernemingsrechtbank. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Schriftelijke besluitvorming is al langer mogelijk voor het bestuursorgaan van de VZW. Tijdens de coronacrisis werd ook schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering mogelijk gemaakt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen zorgt voor nieuwe regels voor bestaande VZW’s. Dat zijn VZW’s die opgericht zijn voor 1 mei 2019.
Op basis daarvan moet sowieso elke bestaande VZW haar statuten aanpassen voor 1 januari 2024 aan deze nieuwe regels.
Waar moeten VZW’s op letten bij een statutenwijziging?
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In het (dagelijks) bestuur van een VZW kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een onderneming of andere VZW) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een VZW, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Eind oktober besliste de federale regering om een algemeen betaaluitstel te voorzien voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting.

De betaaltermijn wordt verlengd van 2 naar 4 maanden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een feitelijke vereniging kan niet als werkgever optreden. Een VZW kan dat wel en kan bijgevolg ook onder bepaalde omstandigheden flexi-jobs aanbieden. Vandaag kan men in een beperkte aantal sectoren werken met flexi-jobs. Op dinsdag 11 oktober bereikte de federale regering een akkoord over de begroting. Daarbij werd beslist het systeem van flexi-jobs vanaf 1 januari 2023 uit te breiden naar een aantal bijkomende sectoren. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (2019) voerde een nieuwe verplichting in: het opmaken van een jaarverslag. Niet alle VZW’s worden hiertoe verplicht. Het zijn enkel de ‘grote VZW’s’ die verplicht worden een jaarverslag op te maken.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In elke VZW moet een boekhouding gevoerd worden. Het bestuursorgaan is hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van de categorie van de VZW moet er een kasboekhouding of een dubbele boekhouding gevoerd worden. Zeer kleine VZW’s mogen een kasboekhouding voeren, maar kunnen ook vrijwillig kiezen voor een dubbele boekhouding. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die werken met overheidsgeld kunnen net zoals lokale overheidsdiensten via een depositorekening geld op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën plaatsen. Tot voor kort betaalde men 0% rente op de gestorte gelden. Vandaag (oktober 2022) bedraagt de rentevoet 1,2%. ...

lees verder