ALGEMENE VOORWAARDEN

Vereniginginfo.be is een product van i-pons bv, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Vinkstraat 15. Vereniginginfo.be biedt informatie voor VZW’s en feitelijke verenigingen, bevat een aantal (software)tools voor VZW’s en feitelijke verenigingen en levert aan leden een beperkt eerstelijnsadvies (dit is een advies dat zich beperkt tot een eerste aftoetsing van het probleem met een aanzet tot oplossing).

Men kan lid worden van vereniginginfo.be en vervolgens beroep doen op de diensten die op dat moment worden aangeboden op verenigingsbasis. Hiervoor moet dan een jaarlijks bedrag worden betaald.

Men kan lid worden van verenigingingo.be door gebruik van een activatiecode verkregen bij een koepelvereniging en/of gemeente of overheid.

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Integratie

De onderstaande algemene voorwaarden maken voorwerp uit van elke overeenkomst tussen de klant en Vereniginginfo.be. Ze worden automatisch in de handelsrelatie geïncorporeerd en werken supplementair. Dit betekent dat bij tegenstrijdigheden de specifieke regels opgesteld tussen de partijen onderling voorrang krijgen. De algemene voorwaarden die opgesteld zouden zijn door de klant kunnen geen toepassing vinden. Het woord ‘schriftelijk’ in onderstaande clausules heeft een ruime betekenis. Hieronder valt ook elektronische communicatie in de vorm van e‐mailverkeer en gebruik van het contactformulier op de website www.vereniginginfo.be.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Vereniginginfo.be waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

GOEDE TROUW

Vereniginginfo.be verbindt zich ertoe de opdracht te goeder trouw, alsook met de grootste zorgvuldigheid uit te voeren. Het gaat hier om o.a.:

Tools: De aangeboden tools functioneren zoals ze worden aangeboden. De tools werden met alle zorgvuldigheid ontwikkeld om bepaalde taken te vergemakkelijken en/of een antwoord te bieden op bepaalde problemen. Mogelijks zijn hierdoor niet alle individuele gevallen en/of situaties helemaal gecoverd.

Informatie:

Eerstelijnsadvies: de klant dient Vereniginginfo.be echter stipt en nauwkeurig op de hoogte te brengen van het bestaande probleem of geschil. Alle informatie die daarmee verband houdt, dient beschikbaar gesteld te worden voor consultatie. De klant zal bovendien geen zelfstandige acties ondernemen tegen haar tegenstrever, van het moment dat de vertegenwoordiging door Vereniginginfo.be werd opgenomen. Indien de klant bovenstaande bepaling niet naleeft, kan dit leiden tot een verhoogde financiële toeslag of zelfs de beëindiging van de overeenkomst.

Test: Vereniginginfo.be bevat een aantal testen (uitgebreide scan/ quickscan). Deze testen zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en mogen niet worden opgevat als een persoonlijk juridisch advies. Deze test behelst in aantal aspecten en niet alle mogelijke aspecten rond VZW’s en/of feitelijke verenigingen. Vereniginginfo, noch i-pons bv, noch Steven Matheï aanvaarden een mogelijke aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de resultaten van deze test. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie is volledig op eigen risico.

CONFIDENTIALITEIT

Vereniginginfo.be verbindt zich ertoe de informatie zoals verkregen door de klant met de nodige vertrouwelijkheid en geheimhouding te behandelen. Een strikte confidentialiteit is van primordiaal belang om de vertrouwensrelatie tussen Vereniginginfo.be en zijn klant te eerbiedigen. De klant kan ervoor kiezen om de confidentialiteit van bepaalde documenten of de gehele zaak minnelijk uit te schakelen, mits schriftelijke bevestiging en ondertekening.

Anderzijds is het advies of andere communicatie van Vereniginginfo.be steeds strikt persoonlijk bestemd voor de klant. De klant is dus niet gerechtigd het advies of andere communicatie te gaan verspreiden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Vereniginginfo.be.

WERK DOOR DERDEN

In het kader van een optimale uitvoering van de opdracht, werkt Vereniginginfo.be samen met advocaat Steven Matheï en advocaten/juristen van het kantoor De Gendt advocaten, gelegen te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 32. Door het aanvaarden van deze voorwaarden geeft de klant hiervoor expliciet de toestemming. Het gaat om: het aanleveren van inhoudelijk juridische en fiscale info op de website én het beantwoorden van vragen uit de module “Vraag het aan een expert” (eerstelijnsbijstand).

Daarnaast is het mogelijk dat Vereniginginfo.be nog beroep moet doen op externe partners (o.a. technische experten, specialisten in diverse rechtstakken, advocaten, enz.). In dat geval zal Vereniginginfo.be de samenwerking met een derde partij niet definitief aangaan, vooraleer het de schriftelijke toestemming van de klant hierover heeft verkregen. De kosten van het werk van derden worden aan de klant aangerekend, voor zover zij noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht.

BETALING

De toegang van Vereniginginfo.be voor individuele verenigingen gebeurt via een jaarlijks abonnement. Het abonnement start op dag van betaling van het eerste jaar. Het abonnement wordt automatisch jaarlijks verlengd, behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke opzeg minstens één maand voor het einde van het abonnement.

De eerste betaling bij start van het abonnement gebeurt na ontvangst van de factuur. Vereniginginfo.be bepaalt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn, beginnen de nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke interestvoet te lopen én is een schadebeding van €15 verschuldigd zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling door Vereniginginfo.be nodig is. In het geval Vereniginginfo.be na twee schriftelijke aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan een advocatenkantoor of incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. Het neerleggen van een klacht heeft hoe dan ook geen schorsing van betaling tot gevolg. De door Vereniginginfo.be voorgestelde bedragen (uurlonen, abonnementen, enz.) zijn steeds exclusief btw.

Verzakingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een termijn van minstens 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Voor goederen gaat die termijn in de dag na de levering aan de consument, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Wanneer de onderneming niet aan alle verplichtingen voldaan heeft, is de herroepingstermijn drie maanden. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten.

PRIVACY

Bij een bezoek aan de website van Vereniginginfo.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP-adres; vermoedelijke plaats van consultatie; uur en dag van consultatie; welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de bezoeker de website van Vereniginginfo.be bezoekt, stemt het in met deze anonieme gegevensinzameling die bestemd is voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De website van Vereniginginfo.be is te bereiken via www.vereniginginfo.be.

Wanneer de klant contact met ons opneemt, worden zijn of haar persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. De klant geeft niettemin toestemming om zijn naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk tegen reageren, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief zal worden verwijderd.

AANSPRAKELIJKHEID - EXONERATIE

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Indien, quod non, er toch sprake zou zijn van enige aansprakelijkheid voor vereniginginfo is deze steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de opdracht, namelijk de essentiële verbintenis. De vergoeding voor directe tekortkoming van de essentiële verbintenis kan nooit hoger zijn dan het totale factuurbedrag. Deze aansprakelijkheid kan pas aan de orde zijn wanneer de klant Vereniginginfo.be onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een motivering te bevatten, die met redenen omkleed is. Bovendien moet dit schrijven worden verzonden binnen de 14 dagen na het ontstaan van de beweerde tekortkoming. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. Ook op de inhoud rusten auteursrechten door vereniginginfo en/of de auteurs. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij kunnen YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... gebruiken als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Algemene regels

De materie die u plaatst op de website mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, mag niet discrimineren en ook niet op een andere wijze onaanvaardbaar zijn in een democratische samenleving. Ook het plaatsen van illegale materie is strikt verboden (bijv. illegale downloads, pornografische inhoud…).

Leden van Vereniginginfo.be dienen zich respectvol op te stellen naar andere leden, het is dan ook verboden om verbale agressie te uiten.

Minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar zijn verplicht toestemming te vragen aan hun ouders vooraleer zich te registreren met persoonlijke informatie op deze website.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Bij geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.