Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer een rechtspersoon lid is van een vzw, dan moeten er één of meerdere natuurlijke personen worden aangeduid om deze rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen. Bij het bestuursorgaan is het anders, want als een rechtspersoon bestuurder is, moet er een vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die overigens moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We leggen het uit. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het aannemen van leden is een bevoegdheid van het bestuursorgaan van een vzw, tenzij de bevoegdheid in de statuten aan een ander orgaan werd teogekend, bv. de algemene vergadering.

Soms gebeurt het dat een vzw een lid wil uitsluiten. Het uitsluiten van leden (werkende leden bedoeld) is een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering van de vzw. Indien men een lid wil uitsluiten, is men dus verplicht een algemene vergadering te organiseren. Men kan hier niet van afwijken. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer er een beslissing moet worden genomen in een vzw, zijn er een aantal algemene principes die je in acht moet nemen. We leggen het uit. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bepaalde beslissingen in de vzw moeten neergelegd worden in het verenigingsdossier. Het verenigingsdossier bevindt zich op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Hoe kan je controleren wat er in het verenigingsdossier van jouw vzw zit? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

In het bestuur van een vzw kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap of andere vzw) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een vzw, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Vzw’s (en ondernemingen) wiens omzet kleiner is dan 25.000 euro per jaar (exclusief btw) kunnen een vrijstelling van de btw-plicht aanvragen.
De vzw blijft de btw-hoedanigheid (en btw-identificatienummer) behouden, maar moet geen driemaandelijkse btw-aangifte indienen, geen btw aanrekenen aan de klanten en geen btw storten aan de Belgische staat.
Wanneer vraag je de vrijstelling best aan? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het bestuursorgaan van een vzw moet elk jaar een jaarrekening opmaken.
Het is ook verplicht om het bestuursorgaan minimum eenmaal per jaar samen te roepen ter voorbereiding van de gewone algemene vergadering waar de jaarrekening en kwijting van de bestuurders ter goedkeuring worden voorgelegd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De jaarrekening neerleggen: welk soort vzw heeft welke verplichtingen? We leggen uit wat de criteria zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald,werd ook dit kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Als je je vzw wil stopzetten, dan moet de vzw ontbonden en vereffend worden.
Er drie mogelijke manieren om een vzw te ontbinden. Lees hier verder. ...

lees verder