DISCLAIMER

De door “vereniginginfo.be” verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

“vereniginginfo.be” kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

“vereniginginfo.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

“vereniginginfo.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door “vereniginginfo.be” worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van “vereniginginfo.be”.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INHOUD

Alle rechten, met betrekking tot de naam “Vereniginginfo” berusten bij “vereniginginfo.be”.

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. Ook op de inhoud rusten auteursrechten door vereniginginfo en/of de auteurs. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

 “vereniginginfo.be” probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, niettemin draagt het geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

DIRECTE/INDIRECTE SCHADE

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

“vereniginginfo.be” wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

“vereniginginfo.be” is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf “vereniginginfo.be”, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die websites en de daarbij behorende informatie.

LINKS

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden en/of beheerd worden door derde(n). “vereniginginfo.be” is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de aldaar beschikbaar gestelde informatie, geleverde zaken en/of diensten, de geldende privacyregeling of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE

Het is de gebruiker van “vereniginginfo.be” toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniginginfo, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Privacyregeling & Cookiebeleid

Verklaring

Bij bezoek aan deze website kan Vereniginginfo.be gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u onder meer via een inschrijvingsformulier op de website heeft ingevuld. Wat betreft deze verwerking eerbiedigt Vereniginginfo.be uw privacy conform de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en wordt met de van u ontvangen persoonsgegevens op zorgvuldige wijze om gegaan. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dit gebruik verenigbaar is met voormelde wettelijke bepalingen en dat u bepaalde rechten kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder volgt een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het licht van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en op welke manier u van uw rechten kan genieten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Vereniginginfo.be verzamelt en verwerkt informatie over de ingeschreven deelnemers en bezoekers van deze website. Dit heeft als doel om een efficiënt en effectief beheer na te streven en om na te gaan of deze website voldoende aansluit op de wensen van de ingeschreven deelnemers en bezoekers. Meer specifiek richt deze verwerking van persoonsgegevens zich op:

Het aanbieden van informatie aangaande de diensten van Vereniginginfo.be (en partners) en het uitvoeren van eventuele promotieactiviteiten.
Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten via het inschrijvingsformulier en het behandelen van betalingsverkeer.
Het uitvoeren van analyses van de gegevens met het oog op statistische doeleinden. De informatie die wordt doorgegeven via de website, kan verder worden gebruikt om u te informeren over onder andere deze website zelf  en mogelijke veranderingen ervan. Deze gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan andere bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze interessante informatie hebben met betrekking tot directe marketing doeleinden.

Toestemming

De bezoeker geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming door zijn bezoek of door het verstrekken van persoonsgegevens op de website om deze persoonsgegevens te verwerken onder bovenvermelde voorwaarden. Vereniginginfo.be houdt zich het recht voor om deze regeling inzake privacy op ieder moment aan te passen doch conform de toepasselijke wet.

Gebruik van cookies

Bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website worden verzameld zodanig dat de website beter en sneller kan functioneren en om deze af te stemmen op uw voorkeuren als bezoeker. Deze informatie wordt gewoonlijk verzameld door gebruik te maken van “cookies”, dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst (artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005). De bezoeker kan het gebruik ervan uitschakelen met het gevolg dat de website minder goed zal werken.

Links naar andere sites

De vermelde bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn niet van toepassing op websites van derden die via de website van Vereniginginfo.be kunnen worden bezocht.

Vragen en opmerkingen

De bezoeker van de website kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens of deze laten verbeteren.

Vragen over de betreffende bepalingen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens of de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, kan u richten aan Vereniginginfo.be, [i-pons bvba , Vinkstraat 15, 3990 Peer]. U kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen via bovenstaand adres.

Wijzigingen

De privacyregeling van deze website kan worden aangepast aan de evoluties van de privacywetgeving. Vereniginginfo.be behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens.