PRIVACYVERKLARING

I-Pons bvba, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Vinkstraat 15 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt en kan geraadpleegd worden op onze website www.vereniginginfo.be

Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat doen wij conform de geldende wetgeving in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via info@vereniginginfo.be

Uw privacy wordt gerespecteerd.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-        het versturen van geautomatiseerde adviezen (via quickscans) met daarbij horende opvolgingsemails met bijkomende informatie door Steven Matheï, De Gendt advocaten of vereniginginfo.be (i-pons bvba) (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);

-        inschrijvingen voor seminaries (online of offline) (rechtsgrond: contractueel)

-         het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);

-        het bijhouden van de door u ingevoerde gegevens van uw vereniging (ledenlijst, gegevens vereniging, lijst bestuurders, geüploade documenten…) als lid/bestuurder van uw vereniging. Deze gegevens worden beveiligd bijgehouden en zijn slechts toegankelijk door daartoe gemachtigde personen van vereniginginfo.be.

-        het opmaken, opvolgen en behandelen van uw vragen. Uw gegevens worden  bijgehouden in een beveiligde database (enkel toegankelijk voor de behandelaar(s) van uw dossier). Deze gegevens worden exclusief verwerkt in de context van juridische dienstverlening en in overstemming met de geldende deontologie (rechtsgrond: contractueel)

-         Bij bezoek aan onze websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en geautomatiseerde adviezen (quickscans) maken we gebruik van externe dienstverleners die verplicht wordt om uw persoonsgegevens strikt te behandelen volgens de overeenstemmende wetgeving.

Voor het verlenen van juridische adviezen werken wij samen met Steven Matheï, advocaat (De Gendt advocaten ) en medewerkers (www.degendtadvocaten.be) met kantoor adres te 3000 Leuven, Koning Leopold I straat 32.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

-        persoonsgegevens inzake juridische dossiers worden actief bewaard tot afsluiting dossier en ook nadien bewaren wij die gegevens om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening

-        persoonsgegevens die bewaard worden voor nieuwsbrieven en quickscans worden bijgehouden tot uitschrijving

-        persoonsgegevens als klant worden bewaard tot maximum 36 maanden na beëindiging en kunnen op verzoek worden overgemaakt

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

 

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/klachtenformulier.pdf).

 

DISCLAIMER

De door “vereniginginfo.be” verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

“vereniginginfo.be” kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

“vereniginginfo.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

“vereniginginfo.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door “vereniginginfo.be” worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van “vereniginginfo.be”.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INHOUD

Alle rechten, met betrekking tot de naam “Vereniginginfo” berusten bij “vereniginginfo.be”.

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. Ook op de inhoud rusten auteursrechten door vereniginginfo en/of de auteurs. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

 “vereniginginfo.be” probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, niettemin draagt het geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

DIRECTE/INDIRECTE SCHADE

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

“vereniginginfo.be” wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

“vereniginginfo.be” is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf “vereniginginfo.be”, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die websites en de daarbij behorende informatie.

LINKS

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden en/of beheerd worden door derde(n). “vereniginginfo.be” is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de aldaar beschikbaar gestelde informatie, geleverde zaken en/of diensten, de geldende privacyregeling of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE

Het is de gebruiker van “vereniginginfo.be” toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniginginfo, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.