Het jaarverslag van een VZW - Wanneer is dat verplicht?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Verplicht voor grote VZW’s

Bestuursorganen van grote VZW’s dienen een jaarverslag op te stellen. 
Men spreekt over grote VZW wanneer de VZW op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: 

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro;
 • balanstotaal: 4.500.000 euro. 

Wanneer de VZW twee opeenvolgende boekjaren meer dan één van de hierboven vermelde criteria overschrijdt (en dus twee keer onder de categorie ‘grote VZW’ valt), is de VZW verplicht een jaarverslag op te stellen vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden.

Wat moet er in het jaarverslag staan?

In het jaarverslag zal het bestuursorgaan rekenschap moeten geven van hun beleid. Dit jaarverslag bevat:

 1. ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij wordt geconfronteerd. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van deze activiteiten.  In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vereniging, omvat de analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de specifieke activiteiten van de vereniging, met inbegrip van informatie over milieu- en personeelsaangelegenheden.  In deze analyse verwijst het jaarverslag in voorkomend geval naar en aanvullende uitleg over de bedragen vermeld in de jaarrekening;
 2. informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;
 3. inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vereniging;
 4. informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
 5. gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging;
 6. ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;
 7. wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat:
 • de doelstellingen en het beleid van de vereniging inzake de beheersing van het financieel risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook
 • het door de vereniging gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.

Het jaarverslag moet gelijktijdig met de jaarrekening neergelegd en openbaar gemaakt worden. 

 

Vrijwillig opmaken van een jaarverslag

Zeer kleine, micro- of kleine VZW’s zijn niet verplicht een jaarverslag op te maken. Ze kunnen er wel vrijwillig voor kiezen. Wanneer het bestuursorgaan van dergelijke VZW er vrijwillig voor kiest, moet het jaarverslag niet gelijktijdig met de jaarrekening worden neergelegd.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.