Het intern reglement van de VZW

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Wat is een intern reglement?

Een VZW kan een intern reglement, vroeger gekend als ‘huishoudelijk reglement’,  opstellen en daarin kunnen de meest uiteenlopende zaken worden opgenomen:

  • Afspraken rond deugdelijk bestuur of “corporate governance”
  • Verdere uitwerking van de statuten
  • Voorschriften rond het gebruik van het clublokaal, praktische afspraken, kledingvoorschriften, prijsreglementen, gedragsregels, …

Is dat verplicht?

Het opmaken van een intern reglement door de VZW is niet verplicht. Maar wanneer er een intern reglement wordt opgemaakt, hangen daar wel een aantal voorwaarden aan vast:

Voorwaarden:

  • De mogelijkheid moet in de statuten zijn voorzien.
  • Het bestuursorgaan maakt het intern reglement, tenzij de statuten hiervoor een ander orgaan aanwijzen.
  • De statuten moeten een verwijzing maken naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement, maar het bestuursorgaan kan de verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.
  • Het intern reglement en eventuele wijzigingen moeten (actief) meegedeeld worden aan de leden. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:  via e-mail (indien de leden een officieel e-mailadres hebben doorgegeven), per post of het publiceren op de website van de VZW (nieuw sinds 2020).
  • Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten.
  • Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten over materies waarvoor het wetboek een statutaire bepaling vereist.

Welke leden moeten op de hoogte gebracht worden?

Wanneer het bestuursorgaan (zoals opgenomen in de statuten) een intern reglement opmaakt of wijzigt, moet dit meegedeeld worden aan de leden van de VZW. Dat kan via e-mail (indien de leden een officieel e-mailadres hebben doorgegeven), per post of het publiceren op de website van de VZW.
Minister Van Quickenborne bevestigde in een antwoord op een parlementaire vraag dat het gaat over de werkende leden. Toegetreden leden moeten niet op de hoogte gebracht worden. 

Klik hier voor het stappenplan.

Meer lezen over administratieve verplichtingen in een VZW? Klik hier.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.