Het intern reglement van de VZW - De 5 meest gestelde vragen

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

1. Wat is een intern reglement?

Een VZW kan een intern reglement, vroeger gekend als ‘huishoudelijk reglement’,  opstellen en daarin kunnen de meest uiteenlopende zaken worden opgenomen:

  • Afspraken rond deugdelijk bestuur of “corporate governance”
  • Verdere uitwerking van de statuten
  • Voorschriften rond het gebruik van het clublokaal, praktische afspraken, kledingvoorschriften, prijsreglementen, gedragsregels, …

2. Is een intern reglement verplicht?

Het opmaken van een intern reglement door de VZW is niet verplicht. Maar wanneer er een intern reglement wordt opgemaakt, hangen daar wel een aantal voorwaarden aan vast:

3. Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het opstellen en invoeren van een intern reglement?

  • De mogelijkheid moet in de statuten zijn voorzien.
  • Het bestuursorgaan stelt het intern reglement op, tenzij de statuten hiervoor een ander orgaan aanwijzen.
  • De statuten moeten een verwijzing maken naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan de verwijzing in de statuten zelf aanpassen en openbaar maken (er dient dus geen algemene vergadering samengeroepen te worden hiervoor).
  • Het intern reglement en eventuele wijzigingen moeten (actief) meegedeeld worden aan de leden. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:  via e-mail (indien de leden een officieel e-mailadres hebben doorgegeven), per post of het publiceren op de website van de VZW (nieuw sinds 2020).
  • Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten.
  • Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten over materies waarvoor het wetboek een statutaire bepaling vereist.

4. Moeten de aanpassingen van het intern reglement altijd gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad?

Ja en neen:
Ja, wanneer er een intern reglement voorzien is in een VZW, is het verplicht om in de statuten te vermelden op welke datum het bestuursorgaan dit intern reglement goedkeurde.

Neen, niet het hele intern reglement moet worden gepubliceerd.
Verandert het intern reglement, dan verandert ook de datum van goedkeuring en moet deze datum bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad door een statutenwijziging.

5. Gelden de bepalingen in het intern reglement ook voor derden?

Neen, de inhoud van het intern reglement is niet gepubliceerd en openbaar gemaakt. Daardoor kunnen derden ter goeder trouw niet worden geraakt door de bepalingen ervan.

Meer weten over de statuten en het intern reglement van de VZW? Ontdek dan ons interactief stappenplan.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.