Het centraal register voor bestuursverboden - Nieuw sinds 1 augustus

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Bestuursverbod

Strafrechters en ondernemingsrechters kunnen bij een veroordeling of in het kader van een faillissement een bestuursverbod uitspreken. De veroordeelde mag dan gedurende een bepaalde periode geen mandaat uitoefenen binnen onder andere een vennootschap of VZW. De rechter neemt dit bestuursverbod op in een vonnis. Vervolgens wordt dit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Centraal register van bestuursverboden

Sinds 1 augsustus worden gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd ook geregistreerd, bewaard en gewijzigd in het centraal register van bestuursverboden.

Overheidsdiensten en derden kunnen via dit register nagaan of er een bestuursverbod is voor  bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, dagelijks bestuurders, leden van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaars van een rechtspersoon, de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor of de kandidaten voor de benoeming. Dus ze kunnen nagaan of het voor bovenvermelde personen al dan niet verboden is om dergelijke functies uit te voeren. 

Verklaring 

Wanneer een vennootschap, VZW, IVZW of stichting iemand wil benoemen als zaakvoerder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaar of vertegenwoordiger van een bijkantoor moet men een verklaring opstellen. In deze verklaring moet vermeld worden dat er geen bestuursverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Bestuursverboden die uitgesproken zijn door een Belgisch rechtscollege worden immers door de griffie van de ondernemingsrechtbank gecontroleerd. Hiervoor moet men geen verklaring voorzien.

Deze verklaring moet ondertekend worden (door de bevoegde organen van de VZW)  en ze moet worden neergelegd (opgestuurd per post ter bekendmaking) bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. 

Nog veel onduidelijkheid

Hoewel er er sinds 1 augustus een centraal register voor bestuursverboden actief moet zijn en bij een benoeming ook een verklaring moet worden opgesteld, ondertekend en neergelegd, is er vandaag in de praktijk nog veel onduidelijkheid.
Zo is het register nog niet te raadplegen en geven zelfs de ondernemingsrechtbanken aan dat ze nog niet op de hoogte zijn van het register en de verklaring.

We volgen het op !!

Hier vind je alvast het modeldocument van de verklaring.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.