Giften - Nieuwe regels rond het afleveren van attesten

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen die deze gift doen, rekenen op een belastingvermindering van 45% (Lees hier meer over alle voorwaarden).
Sinds 1 januari zijn er nieuwe regels i.v.m. het afleveren van attesten bij die giften.

Attest

VZW’s die een gift ontvangen (en erkend zijn) zijn verplicht om een attest af te leveren voor binnenlandse giften.
Er is geen model voor dergelijk attest dat verplicht gebruikt moet worden. Wel moet het attest volgende gegevens bevatten:

  • Het kalenderjaar waarvoor het attest is uitgereikt
  • Het volgnummer van het attest
  • De statutaire benaming, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van de begiftigde instantie
  • De naam, voornaam en het adres van de schenker
  • Het bedrag van de gift en de bevestiging dat ze definitief en onherroepelijk is verricht

De nieuwe regels geven de ontvangers van de gift de uitdrukkelijke toestemming om het rijksregisternummer op te vragen. Wij raden aan om dit ook uitdrukkelijk te vermelden wanneer men het riijksregisternummer opvraagt.

Gegevens elektronisch overmaken aan FOD Financiën

Naast het afleveren van het attest moeten VZW’s die giften ontvangen de gegevens ook elektronisch overmaken aan de FOD Financiën. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit precies zal moeten gebeuren.

Wel zal hierbij de volgende info over de schenker vermeld moeten worden: het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank voor ondernemingen voor rechtspersonen en vennootschappen.

Let op: Er is een vrijstelling voor het elektronisch overmaken van de gegevens indien men niet beschikt over de nodige geïnformatiseerde middelen om aan deze verplichting te voldoen. Hoe we dat moeten begrijpen en hoe men hiervoor een uitzondering kan verkrijgen of inroepen, is nog niet duidelijk. Wij hebben hierover navraag gedaan, maar nog geen antwoord mogen ontvangen.

Vanaf wanneer?

Het verplicht afleveren van een attest geldt voor alle giften vanaf 1 januari 2024.
Het elektronisch overmaken van de gegevens moet voor 1 maart van het kalenderjaar nadat giften zijn gedaan. De eerste keer zullen de gegevens dus elektronisch overgemaakt moeten worden aan de FOD Financiën voor 1 maart 2025.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.