Giften aan een VZW - Wanneer heb je een machtiging van de minister nodig?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Voor bepaalde giften aan een VZW moet een machtiging worden gegeven door de minister van Justitie of diens vertegenwoordiger.

Wanneer is een machtiging nodig?

Voor elke gift onder de levenden aan een VZW, waarvan de waarde hoger is dan 100.000 euro, moet een machtiging worden gegeven door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.

Voorbeeld : Een VZW ontmoetingscentrum schenkt een onroerend goed aan een lokale school ter waarde van 450.000 euro.  of   Een natuurlijke persoon schenkt 150.000 euro aan een “goed doel VZW”.

Wanneer er sprake is van een handgift (= fysieke overdracht van goederen) of bankgift (= gewone overschrijving) is geen machtiging nodig (dit zal bv. niet het geval zijn bij een schenking van onroerende gebeuren via de notaris).

In tegenstelling tot de oude VZW-wet is ook de machtiging bij een testament niet meer nodig.

 


De machtiging kan enkel worden verleend indien het verenigingsdossier van de VZW in orde is (zie verder). 
Meer info over het verenigingsdossier vind je hier terug.
 

Wat moet de aanvraag tot machtiging bevatten?

De schriftelijke aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn. Daarnaast moet het dossier nog enkele zaken bevatten:

  • Een verklaring ondertekend door de notaris die de akte opmaakt met vermelding van:
  1. de precieze identiteit van de schenker en de datum van de schenkingsakte;
  2. de precieze identiteit van de begunstigde VZW, IVZW en stichting(en) met inbegrip van het ondernemingsnummer;
  3. het gegeven dat de nettowaarde (de waarde na afhouding van successierechten, diverse kosten en honoraria) van de schenking(en) hoger is dan 100 000 euro.
  • Een afschrift eensluidend verklaard door de perso(o)n(en) die statutair gemachtigd is/zijn van de beraadslaging van de raad van bestuur van de VZW, of van de IVZW of van de stichting waarin de machtiging gevraagd wordt om de schenking definitief aan te nemen. Deze beraadslaging moet plaatsvinden na de akte van schenking.
  • Een certificaat afgegeven door de griffier van de ondernemingsrechtbank:
  1. Voor de VZW: van de zetel van de VZW als bewijs van de neerlegging van de jaarrekeningen van die vereniging sinds de oprichting ervan of, indien de VZW langer dan drie jaar bestaat, de neerlegging van de jaarrekeningen die betrekking hebben op de laatste drie boekjaren.
  2. Voor de internationale verenigingen en de stichtingen: van de zetel van de internationale vereniging of van de stichting als bewijs van de neerlegging van de laatste jaarrekening.

Waar moet de machtiging aangevraagd worden?

Het verzoek moet schriftelijk (per post of e-mail) worden gericht aan:

Federale overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden
Dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 74 42
E giften.dons@just.fgov.be

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.