Een vereniging bestaat 50 jaar. Krijg je dan automatisch de titel "Koninklijk"? Moeten de statuten gewijzigd worden?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's


Voorzitters van verenigingen die meer dan 50 jaar ononderbroken bestaan,  kunnen een aanvraag indienen bij de Koning. Dit kunnen ze doen door een aanvraag op te sturen naar de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning (Brederodestraat 16 te 1000 Brussel).

De volgende elementen moeten in de aanvraag opgenomen worden:

 • Een afschrift van de statuten of van het huishoudelijke reglement indien er geen statuten bestaan
 • De doelstellingen
 • Het officiële bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: via gedateerde krantenknipsels, een attest van de Burgemeester…)
 • Het adres van de zetel
 • De voornamen, namen en privéadressen van de leden van het bestuursorgaan (voorzitter, secretaris, bestuurders…)
 • Een activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • De toekomstige projecten
 • De gedetailleerde financiële situatie van de groepering met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
 • Het huidige effectieve ledenaantal en sympathisanten
 • De structuur en het organogram
 • De federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, met vermelding van :
  1. Het eventuele aansluitingsnummer
  2. De naam en de voornaam van de voorzitter van de federaties/organismen
  3. Het adres en het telefoonnummer van de zetel van de federaties/organismen
 • De historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)
 • De juiste benaming van de groepering

De koning beslist

De aanvraag wordt vervolgens onderzocht en getoetst aan een aantal criteria (zoals het goed beheer, het niet-winstgevende doel dat door de vereniging wordt nagestreefd, de dynamiek van de vereniging, enz.). De titel ‘koninklijk’ is een gunst. Het is de Koning die beslist of een vereniging de titel zal ontvangen.

In geval van een positieve beslissing van de Koning, wordt het brevet verzonden naar de gouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging gevestigd is. De gouverneur moet vervolgens dit brevet in naam van de koning aan de verantwoordelijken van de vereniging bezorgen.

Geen verplichte naamsverandering voor een VZW

Wanneer een VZW na aanvraag bij het koningshuis de titel ‘Koninklijk’  krijgt, dan is dit een gunstmaatregel van de Koning.  De VZW is niet verplicht om een officiële naamswijziging door te voeren. De titel ‘Koninklijk’ moet dan ook niet gebruikt worden op officiële communicatie zoals facturen, aankondigingen, brieven, website,…

Het staat de VZW wel vrij om een officiële naamswijziging door te voeren nadat de Koning de titel ‘Koninklijk’ heeft toegekend. Wanneer de VZW kiest om een officiële naamswijziging door te voeren zullen ook de statuten van de VZW aangepast en gepubliceerd moeten worden in het Belgisch Staatsblad via een een neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De nieuwe naam van de VZW (met toevoeging van de titel ‘Koninklijk’ moet vervolgens gebruikt worden in de officiële communicatie).

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.

Bestanden
20210315-koninklijk-stappenplan.png (png, 85Kb)