De vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding in het algemeen

Een vergoeding voor vrijwilligers: mag dat?

Vrijwilligers zijn "vrijwillig" actief in de vereniging. Dit wil zeggen dat vrijwilligerswerk in principe onbezoldigd is. Toch is het mogelijk om vrijwilligers te vergoeden voor de onkosten die ze maken tijdens hun vrijwilligerswerk. Deze onkostenvergoeding wordt de vrijwilligersvergoeding genoemd.

Is men verplicht om vrijwilligers te vergoeden?

De vzw is niet verplicht om een vrijwilligersvergoeding uit te keren: dit is louter een mogelijkheid.

Wie beslist over het toekennen van een vrijwilligersvergoeding?

Het is de raad van bestuur die, indien geen ander orgaan hiervoor benoemd is, bevoegd is om te beslissen of een vrijwilligersvergoeding zal uitgekeerd worden.

Welke soorten vrijwilligersvergoedingen bestaan er?

Er zijn drie mogelijkheden: zie hieronder voor verdere uitleg.

Soorten vrijwilligersvergoeding

De vzw heeft de keuze om één van de volgende drie methodes toe te passen:

  • De forfaitaire vrijwilligersvergoeding;
  • De reële vrijwilligersvergoeding;
  • De combinatieregeling.

Let op: eens een keuze gemaakt, dient deze voor het hele jaar gerespecteerd te worden per vrijwilliger. M.a.w. de forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet gecombineerd worden.

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding: zoals de naam het zegt, kan de vzw er voor kiezen om een forfaitair bedrag uit te keren voor de gemaakte kosten te vergoeden. Indien men voor deze regeling kiest, dienen de vrijwilligers niet te bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt tot xxx euro per dag (klik hier  voor geïndexeerde bedragen) en xxx euro per jaar (klik hier voor de geïndexeerde bedragen) . Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor de meest recente lijst.

De reële vrijwilligersvergoeding: indien de vzw kiest om deze methode te hanteren, dienen de vrijwilligers hun kosten te bewijzen. Indien ze dit kunnen, zal de vzw het werkelijk betaalde bedrag vergoeden. In tegenstelling tot bij de forfaitaire methode, staat er geen limiet op het bedrag dat terugbetaald mag worden. Let wel op, het moet een vergoeding blijven voor gemaakte kosten als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. De vrijwilligersvergoeding mag dus niet te buitensporig zijn.

De combinatieregeling: deze regeling combineert de forfaitaire vrijwilligersvergoeding met een terugbetaling van reële vervoerskosten. Dit houdt in dat vrijwilligers naast de forfaitaire onkostenvergoeding een vergoeding kunnen krijgen voor de werkelijk afgelegde kilometers.  Het aantal kilometers die vergoed mogen worden is wettelijk gelimiteerd tot 2.000 kilometer. Per kilometer afgelegd met de wagen mag er een bepaald bedrag worden terugbetaald. Klik hier voor de meest recente bedragen. Per fiets bedraagt het bedrag xxx euro per kilometer (klik hier voor de geïndexeerde bedragen). De kosten van het openbaar vervoer mogen volledig worden terugbetaald, zolang dit bedrag niet hoger is dan het bedrag dat zou worden terugbetaald indien de vrijwilliger pet auto zou komen.

De vrijwilligersvergoeding in een sportclub

Voor sportverenigingen geldt een speciale regeling met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding.

Sportclubs zijn niet verplicht om een onkostenvergoeding te betalen aan hun leden. Doet ze dit wel, dan moet ze er voor zorgen dat deze vergoeding niet meer bedraagt dan volgende maxima:

Voor spelers en trainers: xxx euro per wedstrijd (klik hier voor de geïndexeerde bedragen);
Voor de afgevaardigde: xxx euro per wedstrijd (klik hier voor de geïndexeerde bedragen);
Wasvergoeding voor ouders, vrijwilligers: xxx euro per ploeg en per wedstrijd (klik hier voor de geïndexeerde bedragen);
Onderhouden van de infrastructuur door vrijwilligers: xxx euro per wedstrijd (klik hier voor de geïndexeerde bedragen);
Steward die instaan voor de veiligheid in stadions: xxx euro per wedstijd (klik hier voor de geïndexeerde bedragen);

Moeten er belastingen betaald worden op de vrijwilligersvergoeding?

De vrijwilligersvergoeding is in principe een terugbetaling van kosten die de vrijwilliger maakt voor zijn activiteiten binnen de vereniging. Daar het dus een terugbetaling van kosten betreft en geen 'loon', is de vrijwilligersvergoeding niet belastbaar. Deze dient ook niet in de aangifte van de personenbelasting opgenomen te worden

Uitzondering!

De vrijwilligersvergoeding is slechts vrijgesteld van belastingen indien:

-deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima;
-de vergoedingen, terugbetaald voor werkelijke kosten, bewezen kunnen worden.

Indien dit niet het geval is, zullen deze als belastbaar inkomen beschouwdt worden voor de vrijwilliger, en zal de vzw een fiche moeten opstellen waarop deze bedragen vermeld staan. Daarnaast zullen er sociale zekerheidsbijdragen dienen betaald te worden door de vzw en de werknemer. Het is dus belangrijk per vrijwilliger bij te houden welke bedragen er al betaald werden als vrijwilligersvergoeding om bij te houden of de jaarlijkse limiet, die per vrijwilliger telt, bereikt is.

Een voorbeeld:

Een vrijwilliger is actief binnen 2 vzw's. Beide vzw's kiezen er voor om een forfaitaire vergoeding te betalen. Hij is 2 dagen per week actief in elke vzw en krijgt het maximumbedrag per dag terugbetaald. Dit levert de vrijwilliger een totale vergoeding van xxx euro per week. Dit wil zeggen dat de vrijwilliger na tien weken het jaarlijkse maximum van xxx euro per jaar (klik hier voor de geïndexeerde bedragen) heeft gekregen. Om niet belast te worden, mogen geen vergoedingen meer worden uitgekeerd.

Als deze vrijwilliger zaterdagmiddag voor de ene vzw werkt, en zaterdagavond voor de andere, mag het bedrag dat beide vzw's terugbetalen samen niet meer bedragen dan de maximumgrens per dag. Gebeurt dit wel, dan is er een probleem. Daardoor is het aangewezen dat de vzw vraagt dat haar vrijwilligers een ontvangsverklaring tekenen voor de vergoedingen die ze krijgen. Op deze manier is de vzw ingedekt, moest de vrijwilliger in meerdere verenigingen het maximumbedrag uitgekeerd krijgen.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu