De geïndexeerde bedragen voor verenigingen

Bedragen bekendmakingen Belgisch Staatsblad 

De bedragen die vzw's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een vzw of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) zijn de volgende:

Oprichting

(vanaf 1 maart 2018):

Op papier 157,80 euro + 21% B.T.W. : 190,94 euro.

Elektronisch 114,00 euro + 21% B.T.W. : 137,94 euro.

Wijziging

(vanaf 1 maart 2018):

Op papier en elektronisch : 106,90 euro + 21% B.T.W. : 129,35 euro.

De betalingen moeten vooraf gebeuren. Meer info vindt u hier.

Tevens wijzen wij u erop dat vereniginginfo.be een tool ontwikkelde die automatisch de aanvraagformulieren I en II (nodig voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) invult.

Vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen voor vrijwilligers (de zogenaamde forfaitaire vrijwilligersvergoeding) zijn:

  2017 2018
forfaitaire maximum-vergoeding per dag max. 33,36 euro  max. 34,03 euro
forfaitaire maximum-vergoeding per jaar max. 1.334,55   max. 1361,23 euro

maximum-vergoeding per km (max. 2000 km/vrijwilliger/jaar) met wagen, motor, bromfiets

max. 0,3363 euro/km voor de periode 01/07/16 - 30/06/17

max. 0,3460 euro/km voor de periode 01/07/17- 30/06/18

max. 0,3460 euro/km voor de periode 01/07/17- 30/06/18

max. 0,3573 euro/km voor de periode 01/07/18- 30/06/19

maximum-vergoeding per km met fiets max. 0,23 euro/km  max. 0,23 euro/km

 

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ/moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

Bepaalde vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector zijn niet belastbaar:

 • Voor spelers en trainers: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Voor de afgevaardigde: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Wasvergoeding voor ouders, vrijwilligers: 15 euro per ploeg en per wedstrijd;
 • Onderhouden van de infrastructuur door vrijwilligers: 12,50 euro per wedstrijddag;
 • Stewards die instaan voor de veiligheid in stadions: 25 euro per wedstijd.

Kleine vergoedingsregeling kunstenaars

Kunstenaars kunnen voor hun artistieke prestaties of werken beroep doen op de regeling van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze is niet te combineren met een andere kostenvergoeding (zoals kilometers).

Voor het jaar 2017 gelden volgende geïndexeerde bedragen:

 • maximaal 124,66 euro per dag per opdrachtgever;
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
 • niet meer dan 30 dagen per jaar;
 • maximaal 2.493,27 euro per jaar.

Voor het jaar 2018 gelden volgende bedragen:

 • maximaal 126,71 euro per dag per opdrachtgever;
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
 • niet meer dan 30 dagen per jaar;
 • maximaal 2534,11 euro per jaar

Zolang de kunstenaar deze grenzen niet overschrijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

Patrimoniumtaks

Tarief

Het tarief van de patrimoniumtaks bedraagt 0,17% op het aangegeven bedrag. 

Drempel

Is het vermogen van de vzw kleiner dan 25.000 euro? Dan is de vzw niet onderworpen aan de taks.

Is de vzw minder dan 125 euro taks verschuldigd aan de fiscus? Dan kan men ervoor opteren de taks voor drie achtereenvolgende jaren ineens te betalen.

Sanctie laattijdige aangifte

2,50 euro per maand laattijdige aangifte. De boete kan een maximum hebben van 1/10 van de verschuldigde taks en een minimum van 2,50 euro (art. 158bis wetboek successierechten).

Wettelijke interest

Heeft de vzw de belasting te laat betaalt? Dan is ze aan de Belgische Staat de wettelijke interest verschuldigd van 7% per jaar (art. 3.9.1.0.1 par. 1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Criteria categorieën vzw

De wet onderscheidt drie categorieën vzw’s op basis van kwantitatieve criteria. Naast deze 3 categorieën bestaat nog een vierde categorie waarvoor bijzondere stelsels zijn uitgewerkt.

De kleine vzw

Maximum één van de volgende criteria mag overschreden worden om te kunnen spreken van een “kleine vzw”:

 • een personeelsbestand van 5 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
 • een balanstotaal van 1.249.500 euro;
 • 312.500 euro ontvangsten (exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw).

De grote vzw

Wanneer meer dan één van de bovenvermelde voorwaarden van de kleine vzw overschreden worden, is er sprake van een “grote vzw”.

De zeer grote vzw

Een vzw is “zeer groot” wanneer minimum 2 van volgende criteria worden overschreden:

 • een personeelsbestand van 50 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
 • een balanstotaal van 3.650.000 euro;
 • 7.300.000 euro ontvangsten (exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw).

Beschikt de vzw over een personeelsbestand van minimum 100 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten) dan wordt de vzw ten allen tijde als “zeer groot” aangemerkt.

Btw

Vrijstellingen op basis van beperkte omzet

Jaaromzet van de vzw niet hoger dan 25.000 euro: vzw kan er voor kiezen om vrijgesteld te worden van btw.  

Registratierechten

Schenkingen en giften

Een natuurlijke persoon schenkt aan een vzw? Schenkbelasting van 5,5% (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Een vzw schenkt aan een andere vzw? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Overdracht ten kostenloze titel (bij vereffening of herstructurering)? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Andere registratierechten

Overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen? Registratierecht van 10% (art. 2.9.4.1.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Vestigen van een hypotheek? Registratierecht van 1% (art. 2.11.4.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Successierechten

Als een vzw een erfenis ontvangt? Successierecht (of erfbelasting) van 8,5% (art. 2.7.4.2.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu