Rechtspersonenbelasting

Rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting

Wat?

Een vzw valt ofwel onder de rechtspersonenbelasting, ofwel onder de vennootschapsbelasting.

Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting?

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, moeten volgende drie vragen gesteld worden:

  1. Voert de vzw handels- en/of nijverheidsactiviteiten of verrichtingen van winstgevende aard?

Onder handels- en/of nijverheidsactiviteiten verstaat men commerciële activiteiten. Onder winstgevende bezigheden verstaan we bezigheden met hoofdbedoeling om winst te maken, wat in principe niet toegelaten is binnen een vzw. Maar ook bezigheden met bijkomstige bedoeling om winst te maken, wat wel toegelaten is, zijn activiteiten van winstgevende aard.

Indien dit NIET het geval is, dan is de rechtspersonenbelasting van toepassing.
Indien dit WEL het geval is, moet men overgaan naar de volgende vraag.

       2.   Oefent de vzw een toegelaten bezigheid uit?

Om dit te beoordelen kijken we naar drie voorwaarden.

  • Komen de activiteiten slechts alleenstaand of uitzonderlijk voor, zoals eetfeesten, fuiven en evenementen?
  • Zijn de activiteit bijkomstig is? Dit wordt geëvalueerd op basis van het verwantheidscriterium ( is activiteit noodzakelijk om het belangeloos doel van de vzw te bereiken) en het kwantitatief criterium (vergelijking van de ingezette middelen en personen bij de bijkomstige activiteit voor de verwezenlijking van het belangeloos doel).
  • Werden er handelsmethoden gebruikt bij het organizeren van de activiteiten.

Indien de vzw WEL een toegelaten bezigheid uitoefent, dan valt de vzw onder de rechtspersonenbelasting.
Indien de vzw NIET een toegelaten bezigheid uitoefent, dan gaan we over naar de derde vraag.

      3.    Valt de vzw onder een aantal wettelijke uitzonderingen?

Indien men WEL onder de wettelijke uitzonderingen valt, zal men de rechtspersonenbelasting toepassen.
Deze uitzonderingen vindt men terug in artikel 181 WIB.
Enkele voorbeelden zijn:

  • belangenverenigingen
  • onderwijs
  • gezins- en bejaardenhulp
  • verdeling fondsen
  • ...

Indien men hier NIET onder valt, zal men onder de vennootschapsbelasting vallen.

Verschil tussen rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting

Het is zeker belangrijk om te vermelden dat de rechtspersonenbelasting een gunstig regime biedt in vergelijking met de vennootschapsbelasting. In de rechtspersonenbelasting zal men slechts op een heel beperkt aantal inkomsten belast worden. In de vennootschapsbelasting wordt men belast op de winst die men maakt. Met andere woorden: het inkomen min de kosten.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu