Procedure omvorming van vzw naar vennootschap met sociaal oogmerk (vso)

Formaliteiten bij omvorming

Een vzw die omgevormd wil worden in een vennootschap met sociaal oogmerk (vso) moet volgende formaliteiten naleven:

 • Raad van bestuur maakt een verslag op waarin de omvorming gemotiveerd wordt, waarbij ook een staat van actief en passief wordt gevoegd die niet ouder dan drie maanden is. 
  Het nettoactief van de vzw wordt opgenomen in het kapitaal van de vso, waardoor deze die niet kan uitkeren aan de leden van de vzw of de vennoten van de vso.
 • Op de uitnodiging voor de algemene vergadering van de vzw moet als agendapunt de omvorming van een vzw naar een vso uitdrukkelijk vermeld worden.
 • Beslissing tot omvorming wordt genomen door de algemene vergadering, met aanwezigheid van minstens 2/3 van de leden en toestemming van 4/5 van de aanwezige leden. 
  Indien deze aanwezigheids- en stemmingsquorum niet gehaald worden, wordt een nieuwe algemene vergadering vastgelegd. Hierop geldt geen aanwezigheidsvereiste, maar het goedkeuringsvereiste van 4/5 blijft bestaan.
 • De beslissing tot omvorming moet onmiddellijk gevolgd worden door de goedkeuring van de statuten, met dezelfde meerderheid als in het vorige puntje.
 • De omvorming dient, op straffe van nietigheid, te gebeuren bij notariële akte. 
  De besluiten van de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor of accountant, die toezicht uitoefent, worden in de akte opgenomen.
 • De akte van de omvorming wordt integraal gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, terwijl de statuten van de vso tezelfder tijd bij uittreksel worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 • De akte van de omvorming, de statuten van de vso alsook de daarmee samenhangende stukken dienen binnen vijftien dagen te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu