Persoonlijke aansprakelijkheid lid van de vzw

Algemene regel

De algemene regel luidt dat de vzw aansprakelijk is voor de tekortkomingen van haar leden.
Er bestaan echter een drietal risico's voor de leden van een vzw. Deze risico's kunnen ervoor zorgen dat er gaten ontstaan in de muur tussen de buitenwereld en de leden van een vzw.
De drie gaten in de muur worden besproken bij de risico's voor de leden van de vzw.

De risico's voor de leden van de vzw

Risico 1: Persoonlijk aansprakelijk voor handelingen bij de oprichting van de vzw

In principe zijn de toekomstige leden persoonlijk aansprakelijk en gebonden indien zij voor de oprichting van de vzw bepaalde handelingen stellen (openen van een bankrekening, huren van een gebouw, aanwerven van personeel, enz.). Met "voor de oprichting" bedoelt men "voor het verwerven van rechtspersoonlijkheid".
Dit risico is logisch. Indien de vzw nog niet is opgericht, bestaat er ook nog geen muur tussen de leden en de buitenwereld, zodat de leden persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor contractuele en buitencontractuele tekortkomingen.

Risico 2: Niet vermelden van vzw-gegevens op de vzw-documenten

Elk lid dat optreedt in naam van de vzw en bepaalde gegevens niet vermeldt op de documenten die uitgaan van de vzw, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vzw krachtens dat stuk heeft aangegaan.

Welke documenten?

 • akten
 • facturen
 • aankondigingen
 • andere stukken

Welke gegevens?

 • naam van de vereniging
 • de woorden "vzw" of "vereniging zonder winstoogmerk"
 • het adres van de zetel van de vzw

Risico 3: Niet vermelden van bepaalde gegevens op de vzw-documenten bij de vereffening van de vzw

Alle documenten die uitgaan van een vzw, waarbij door de algemene vergadering een beslissing tot ontbinding is genomen, moeten eveneens bepaalde gegevens vermelden. Indien dit niet gebeurt, kan iedereen die meewerkt aan zo'n document persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vzw krachtens dat stuk heeft aangegaan.

Welke documenten?

 • akten (contracten, ...)
 • facturen
 • aankondigingen (affiches van bepaalde georganiseerde evenementen, ...)
 • andere stukken (het vragen van prijsoffertes, ...)

Welke gegevens?

 • naam van de vereniging
 • de woorden "vzw in vereffening" of "vereniging zonder winstoogmerk in vereffening"
 • het adres van de zetel van de vzw

Hoe de risico's te beperken

De leden van een vzw moeten echter niet panikeren. De risico's kunnen op een eenvoudige manier worden ingeperkt.

Let op bij een vzw in oprichting

Men kan persoonlijke aansprakelijkheid bij een vzw vermijden.

Men moet dan volgende zaken in orde brengen:

 • de vzw in oprichting binnen de twee jaar volgend op het ontstaan van de afgesloten verbintenis rechtspersoonlijkheid bezorgen
 • de afgesloten verbintenissen van de vzw bekrachtigen binnen de zes maanden na het verwerven van de rechtspersoonlijkheid (door een beslissing van de raad van bestuur)
 • de leden die namens een toekomstige vzw verbintenissen aangaan, dit ook duidelijk maken (expliciete vermelding van het handelen "in naam van vzw "x" in oprichting")

Vermeld steeds de nodige vzw-gegevens op de documenten van de vzw

In de eerste plaats doet men er goed aan om briefpapier van de vzw te creëren.
Dit briefpapier moet de volgende gegevens duidelijk bevatten:

 • naam van de vereniging
 • de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of "vzw"
 • het adres van de zetel van de vzw

Vervolgens wijst men erop dat alle leden het briefpapier moeten gebruiken voor contacten naar buiten toe.
Ten tweede dient men in alle publicaties van de vzw (affiches, advertenties, ...) duidelijk dezelfde gegevens te vermelden. Men zorgt er ook voor dat de facturen die worden uitgeschreven dezelfde gegevens bevatten.
Ten slotte zal men dezelfde gegevens ook vermelden wanneer men prijsoffertes maakt of contracten ondertekent. 
Op deze manier kan men de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden vermijden.

Let op bij een vzw in vereffening

Wanneer het besluit tot ontbinding van de vzw door de algemene vergadering is genomen, dient men onmiddelijk het briefpapier aan te passen door er de vermelding "in vereffening" bij te voegen.
In elk geval moeten volgende gegevens steeds vermeld worden: 

 • naam van de vereniging
 • de woorden "vereniging zonder winstoogmerk in vereffening" of "vzw in vereffening"
 • het adres van de zetel van de vzw

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu