OUD Wat is een VZW?

Definitie van een vzw

Wat is nu juist een "vzw"?

Een vzw is -letterlijk- een vereniging zonder winstoogmerk:

 • een groep of "vereniging" van natuurlijke of rechtspersonen
 • die samen een belangeloos doel nastreven
 • waarbij de leden geen rechtstreeks stoffelijk voordeel krijgen.

De kenmerken van een vzw

De vzw heeft verschillende kenmerken:

 • De vzw is een rechtspersoon;
 • Een vzw heeft het recht om winst te maken;
 • De vzw is een vereniging: hieruit volgt dat ieder individu de vrijheid heeft om al dan niet een vereniging op te richten of er aan deel te nemen;
 • Om van een vzw te kunnen spreken, heeft men steeds een onderling contract nodig tussen de oprichters.
  Dit contract bestaat uit twee delen: de statuten en het huishoudelijk reglement. Ieder toetredend lid wordt contractpartij hierbij, louter door het lid worden.
 • De vzw moet opgericht worden met een bepaald gemeenschappelijk, belangeloos doel voor ogen.
  Dit doel vindt men terug in de statuten. Alle latere activiteiten van de vzw staan in functie van dit doel.
 • Ieder lid zorgt bij de toetreding voor een bepaalde inbreng. dat hoeft echter niet altijd geld te zijn!
  Zij kunnen tijd, kennis en/of geld "investeren" in de vzw.
 • Een vzw bestaat uit een aantal organen (algemene vergadering, raad van bestuur,...)
 • Een vzw ontstaat vanaf het moment dat men de oprichtingsakte neergelegd heeft op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw haar maatschappelijke zetel heeft.

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu