Inzagerecht van de leden

Inzagerecht van de leden

De vzw-wetgeving geeft aan werkende leden het recht om het vzw-dossier, dat door de raad van bestuur gemaakt en opgevolgd wordt, in te kijken.

Indien de werkende leden dit vzw-dossier willen inkijken, moeten ze hiervoor een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur. Er zal dan getracht worden om een datum overeen te komen waarop dit werkend lid het dossier kan inkijken.
Een belangrijke opmerking bij dit alles is dat de inzagemogelijkheid niet geldt wanneer een vzw een commissaris heeft aangeduid. Want wanneer er een commissaris benoemd werd, zal deze de nodige controles uitvoeren en hierover verslag uitbrengen aan de algemene vergadering. Daar de algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden, worden zij zo geinformeerd over het vzw-dossier.

Het vzw-dossier wordt in principe bewaard op het adres van de zetel van de vzw. In de praktijk zal het mogelijk zijn om bv de verslagen op te bergen bij de secretaris en de boekhouding bij de penningmeester. Als iemand deze wil inkijken, kan men de gevraagd delen laten overbrengen.

Volledigheidshalve kunnen we nog stellen dat enkel werkende leden recht op inzage van het vzw-dossier hebben. Derden, waaronder de toegetreden leden, hebben geen recht op inzage van het vzw-dossier, tenzij dit anders werd bepaald in de statuten.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu