Fiscale fiches

Onder bepaalde omstandigheden is een vzw of stichting gehouden 'fiscale fiches' op te maken. Deze 'fiscale fiches' zijn formulieren die dienen ingevuld te worden door de vzw/stichting op een door de overheid uitgegeven formulier indien de vzw/stichting bedragen uitkeert aan bepaalde personen, voor wie deze bedragen een beroepsinkomen zijn. De vzw of stichting voldoet hiermee aan de 'identificatieplicht' i.e. het kenbaar maken van alle personen waaraan volgende betalingen worden gedaan:

Welke betalingen

  • Bezoldigingen aan werknemers
  • Pensioenen en ermee gelijkgestelde sommen
  • Met wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit gelijkgestelde vervangingsinkomens
  • Werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen
  • Vervanginkomen betaald of toegekend door verzekeringsinstellingen
  • Inkomsten uit pensioensparen
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • Bezoldigingen van werkden vennoten
  • Presentatiegelden die baten met beroepskarakter, vertegenwoordiging, prijzen, subsidies, ...
  • Commissielonen, makelaarslonen, erelonen, voordelen van alle aard toegekend aan zelfstandigen

Belangrijk

Aan de identificatieplicht zal slecht moeten voldaan worden indien de vzw of stichting gelden betaalt die een beroepsinkomen vormen voor degene die de gelden ontvangt. Dit wil zeggen dat er voor het betalen van vrijwilligersvergoedingen, indien binnen de wettelijke grenzen, geen fisches opgemaakt moeten worden. De vrijwilligersvergoeding is in principe een vergoeding van kosten die de vrijwilliger maakt voor de vzw, en geen loon.

Opgelet: Sancties!

Wanneer de vzw/stichting geen fiches opstelt, kan de fiscus de betalingen beschouwen als geheime commissielonen en een "afzonderlijke aanslag  op de geheime commissielonen" vestigen. Dit houdt in dat aan de vzw/stichting een belasting van 103% (als de genieter een natuurlijke persoon is) of 51,5% (als de genieter een rechtspersoon is) door de fiscus kan opgelegd worden, naast eventuele administratieve en/of strafrechterlijke sancties.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu