De nietigheid van de vzw

Wat houdt de nietigheid van de vzw in?

Wat?

De nietigheid van de vzw kan gevraagd worden door elke belanghebbende. Dit kan een bestuurder zijn, een werkende of toegetreden lid, een leverancier, enz.

In welke gevallen?

De wet voorziet drie gevallen waarin een vzw nietig verklaard kan worden:

  1. Wanneer de naam, het adres van de zetel of het gerechtelijke arrondissement waar de vzw haar zetel heeft, niet worden vermeld in de statuten
  2. Wanneer in de statuten geen precieze omschrijving wordt gegeven van het doel of van de doeleinden waarvoor de vzw werd opgericht
  3. Wanneer het belangeloos doel dat in de statuten is opgenomen, in strijd is met de wet of met de openbare orde

Dt is een limitatieve opsomming. Met andere woorden: dat er geen andere gevallen bestaan waarin de nietigheid kan worden uitgesproken.

Procedure?

Hiervoor moet een bepaalde procedure gevolgd worden.

Gevolg?

Het gevolg van de nietigheid is dat de rechtspersoonlijkheid van de vzw verdwijnt.

De procedure bij de nietigheid

Om de nietigverklaring van een vzw te kunnen uitspreken, moet men een bepaalde procedure volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen.

Het stappenplan voor de nietigverklaring:

Op elk van onderstaande stappen kan je doorklikken naar een fiche voor verdere uitleg:

  • De behandeling voor de rechtbank
  • De bestemming van het nettoactief
  • De vereffening
  • Het aanpassen van de briefhoofden op de stukken van de vzw
  • Neerleggen en publiceren

De behandeling voor de rechtbank

De vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de vzw haar zetel heeft.

Hoe?

De vordering tot nietigverklaring kan worden ingesteld bij dagvaarding of verzoekschrift tot vrijwillige verschijning. Zij kan echter niet worden ingesteld bij eenvoudig verzoekschrift. De vordering wordt behandeld als een normale procedure ten gronde.

Bestemming van het nettoactief

Het overblijvende nettoactief moet worden toegewezen aan een belangeloos doel.
De regeling bij de nietigverklaring is dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding. Voor meer uitleg kan men op voorgaande link klikken.

De vereffening

De vereffening houdt zowel een tijdelijke overdracht van het bestuur van de vzw in, als het zuiveren van het passief en het overbrengen van het resterende nettoactief. Voor de vereffening te kunnen starten, moeten er één of meerdere vereffenaars worden benoemd, wat voor de start van hun opdracht zorgt. Na het vervullen van hun taak sluit men de vereffening af.

Benoeming

De vereffenaars worden door de rechtbank benoemd in de uitspraak waarin de vzw nietig wordt verklaard. De algemene vergadering kan hier dus geen vereffenaars benoemen.

Opdracht

De regeling bij de nietigverklaring is dezelfde als bij de vrijwillige ontbinding.

Afsluiten van de vereffening

De vereffenaars moeten geen verantwoording afleggen aan de algemene vergadering, maar wel aan de rechtbank door wie ze werden benoemd.

Het aanpassen van de briefhoofden op de stukken van de vzw

Vanaf de datum van de uitspraak waarin de vzw nietig wordt verklaard, moet de vzw kenbaar maken dat ze in vereffening is. De regeling voor het aanpassen van de briefhoofden bij de nietigverklaring is voor het overige dezelfde als die bij de vrijwillige ontbinding.

Neerleggen en publiceren

De uitspraak waarin de vzw nietig wordt verklaard, moet worden gepubliceerd. Voor het overige is de regeling in verband met de afsluiting van de vereffening gelijklopen met die van de vrijwillige ontbinding.

Gevolgen van de nietigheid voor de vzw

Het gevolg van de nietigheid is dat de rechtspersoonlijkheid van de vzw verdwijnt. Met andere woorden:  de vzw houdt op met bestaan.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu