Controle van de boekhouding

Controle van de boekhouding

De controle van de jaarrekening en de boekhouding in het algemeen is een bevoegdheid van de algemene vergadering. Toch wordt er door de vzw-wetgeving aan sommige vzw's een bijkomende controleverplichting opgelegd, met name de aanstelling van een commissaris, die de boekhouding zal controleren.

Dit is verplicht voor zeer grote vzw's, maar ook kleinere vzw's kunnen hier vrijwillig voor opteren. Opgelet, het betreft hier enkel de controle. De effectieve goedkeuring van de boekhouding en jaarrekening is de taak van de algemene vergadering.

De kleine vzw

In een kleine vzw kunnen de werkende leden de boekhouding en jaarrekening controleren. Hiervoor moeten ze enkel een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur. Men kan dan een tijdstip overeenkomen wanneer men alle boekhoudkundige stukken kan inkijken op de zetel van de vzw. Via deze manier kan men zich volledig informeren alvorens men de begroting en de jaarrekening goedkeurt en de bestuurders hierbij kwijting verleent.

Indien de vzw dit wenst kan de controle toevertrouwd worden aan een accountant of enig ander persoon (verificateur, accountant, controleur, rekeningtoezichthouder, ...).

Een kleine vzw kan er dus echter ook voor kiezen om vrijwillige een commissaris aan te stellen. Zodra deze is aangesteld, verliezen de werkende leden het recht om de hele boekhouding in te zien.

De grote vzw

De grote vzw is onderworden aan dezelfde regeling als de kleine vzw.

De zeer grote vzw

Een zeer grote vzw is verplicht om een commissaris te benoemen. De benoeming van de commissaris dient bekend gemaakt te worden. Hierna kan de commissaris zijn opdracht aanvatten. Na de controle van de jaarrekening en de boekhouding brengt de commissaris daarover verslag uit bij de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft dan de mogelijkheid om de commissaris kwijting te verlenen. Na het verstrijken van de duur van de benoeming of na ontslag wordt de taak van de commissaris beëindigd.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu