btw (voorwaarden deel 2 en formaliteiten)

BTW: HOOFDZAKELIJK OF AANVULLEND

Voor het Wetboek btw maakt het niet uit of de activiteiten / handelingen in hoofdzaak of in bijzaak uitgevoerd worden.

Zeker in het geval van vzw's en stichtingen zal het in de praktijk vaak voorkomen dat de voor de btw belastbare handelingen (zoals het aanbieden van drank in het cafétaria) in bijzaak, zijnde niet als hoofdactiviteit van de vzw of stichting, uitgeoefend worden.

Voorbeelden

Een vzw houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren van opleidingen, kampen en allerhande activiteiten voor paardensportliefhebbers. De vzw bezit een manège en baat hierin een cafétaria uit. Ook al gebeurt de uitbating van de cafétaria in ondergeschikte orde van het doel van de vzw, toch zal de vzw btw-belastingplichtige kunnen worden omwille van de uitbating van de cafétaria.

Een jeugdbeweging bezit een grote tent die ze nodig heeft tijdens haar jaarlijks kamp om haar leden een dak boven het hoofd te geven. Gedurende het jaar, wanneer de jeugdbeweging ze niet nodig heeft, wordt deze tent verhuurd. Ook al is de verhuur van tenten niet de hoofdactiviteit van de jeugdbeweging, toch zal de vzw btw-belastingplichtige kunnen worden omwille van de verhuur activiteiten.

Noteer het belang van het woord 'kunnen' in beide voorbeelden. Het feit de economische activiteiten worden uitgeoefend, leidt niet automatisch tot een verplichting om btw te rekenen op de verleende diensten/geleverde goederen. Alle voorwaarden in de wet moeten tegelijkertijd vervuld zijn om als belastingplichtige aangemerkt te worden.

BTW: MET OF ZONDER WINSTOOGMERK

Voor het Wetboek btw maakt het niet uit of winst nastreeft bij het uitoefenen van de activiteiten / handelingen.

BTW: GEVOLGEN VAN UITZONDERINGEN

Algemeen

Indien een vzw of stichting onder de uitzonderingen van artikel 44 Wetboek btw valt of aan het criterium 'beperkte omzet' voldoet, heeft dit een impact op de manier waarop de vzw of stichting met btw omgaat.

Vrijstelling op basis van artikel 44 Wetboek btw

Voor wat de btw betreft, blijft de vzw of stichting belastingplichtige, ook indien ze onder de uitzonderingen van artikel 44 Wetboek btw valt. Maar, omwille van de vrijstelling veranderen er een aantal dingen voor de vzw of stichting. De vzw of stichting:

 • moet geen btw aanrekenen bij het leveren van goederen en diensten;
 • moet geen btw-aangifte doen;
 • is (in de meeste gevallen) niet gerechtigd om btw af te trekken;
 • zal geen btw nummer hebben;
 • zal (in de meeste gevallen) niet aan de administratieve verplichtingen met betrekking tot de btw moeten voldoen.

Bovenstaande gevolgen zijn enkel van toepassing indien de btw niet kwalificeert als 'gemengd belastingplichtige'. Een gemengde belastingplichtige is een belastingplichtige die voor een deel van de activiteiten buiten het kader van de btw valt en voor een ander deel binnen de btw-sfeer valt.

Bijvoorbeeld
Een tennisclub, met verschillende tennisvelden, baat gedurende het ganse jaar (ook als er geen wedstijden of trainingen plaatsvinden) een cafétaria uit, waar iedereen terecht kan. Indien deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden om btw-belastingplichtige te zijn, dan kan de uitbating van het cafétaria onder de btw-wetgeving vallen, maar de uitbating van de tennisvelden en aanbieden van tennislessen niet. Dit is een gemengde belastingplichtige. Een gemengde belastingplichtige dient dus ook aan alle btw-formamiteiten te voldoen.

Vrijstelling op basis van het criterium 'vzw met beperkte omzet'

Omwille van deze vrijstelling veranderen de volgende dingen voor de vzw of stichting, :

 • ze moet geen btw aanrekenen bij het leveren van goederen en diensten;
 • ze moet geen btw-aangifte doen;
 • ze is (in de meeste gevallen) niet gerechtigd om btw af te trekken
 • ze zal echter wel een btw nummer hebben.

Formaliteiten btw

Indien een vzw of stichting btw belastingplichtige wordt, wordt ze geconfronteerd met een aantal verplichtingen, opgelegd door de btw-wet.

 • het aanvragen van een btw-nummer;
 • het btw-nummer moet kenbaar gemaakt worden aan de buitenwereld;
 • het opmaken van facturen voor elke handeling waarop btw moet worden betaald;
 • het inschrijven van alle facturen in het dagboek van ontvangsten;
 • het voeren van een boekhouding;
 • het periodiek aangeven van de btw;
 • het doorstorten van het saldo aan btw;
 • het jaarlijks neerleggen van een klantenlijst;
 • het melden van eventuele wijzigingen in de uitgevoerde activiteit.

Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu