btw (voorwaarden deel 1)

Wie is btw-plichtig?

Wanneer wordt een vzw btw-belastingplichtige

Wanneer een vzw of stichting btw-belastingplichtige wordt, wordt deze onderworpen aan een hele reeks verplichtingen, formaliteiten, rechten en plichten.

Daarom is het van groot belang om na te gaan of een vzw of stichting btw-belastingplichtige is.

Wanneer btw-belastingplichtige?

Een belangrijke eerste opmerking is dat iedereen btw-belastingplichtige kan worden. De btw is immers een belasting die niet een bepaalde reeks personen treft maar wel een bepaalde reeks acties of activiteiten.

Of een vzw of stichting al dan niet btw-plichtige is, hangt dus grotendeels af van de activiteiten die door de vzw of stichting worden uitgeoefend.

Welke activiteiten?

Iedereen die, bij het uitoefenen van een zelfstandige economische activiteit, geregeld goederen levert of diensten uitoefent, die opgenomen zijn in het wetboek btw, is in principe btw-plichtige.  

Het wetboek btw omschrijft de voorwaarden waaraan tegelijkertijd voldaan moet zijn om btw-belastingplichtige te worden dus als volgt:

 • iedereen, een natuurlijk persoon, bvba, vzw... kan belastingplichtige zijn;
 • indien hij een economische activiteit uitoefent;
 • deze economische activiteit(en) worden geregeld en op zelfstandige wijze uitgeoefend;
 • het moet gaan om het leveren van producten en/of diensten die in het wetboek btw worden genoemd;
 • de activiteit(en) mag worden uitgeoefend met of zonder winstoogmerk

Uitzonderingen?

Ook in het geval van de belasting over de toegevoegde waarde bestaan een aantal uitzonderingen.

 • Ziekenhuizen en soortelijke organisaties, onderwijsinstellingen en aanverwante zaken en, in bepaalde gevallen sportinrichtingen, musea,... kunnen vrijgesteld worden van btw. Deze worden vrijgesteld op basis van artikel 44 van de btw-wetgeving.
 • Een vzw of stichting kan ook vrijgesteld worden indien ze slechts een beperkte omzet heeft.

btw: Economische activiteit

Voorwaarden btw-plichtigheid

Het wetboek btw omschrijft de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om btw-belastingplichtige te worden:

 • iedereen kan belastingplichtige zijn;
 • de uitoefening van een economische activiteit;
 • deze economische activiteit(en) worden geregeld en op zelfstandige wijze uitgeoefend;
 • het moet gaan om het leveren van producten en/of diensten die in het wetboek btw worden genoemd;
 • de activiteit(en) mag worden uitgeoefend met of zonder winstoogmerk

In deze fiche gaan we dieper in op de tweede voorwaarde.

De uitoefening van een economische activiteit

Onder de term "economische activiteit" vallen alle activiteiten of werkzaamheden van een fabrikant, een handelaar of een dienstverrichter. Het is van geen belang of deze activiteiten of werkzaamheden al dan niet in beroepsverband uitgeoefend worden.

Van het moment dat een vzw of stichting zich gaat bezig houden met dit soort werkzaamheden, kan het zijn dat de vzw of stichting btw-belastingplichtige wordt.

Het wil echter niet zeggen dat elke vzw of stichting btw-plichtige wordt indien ze een economische activiteit uitoefent. Er moet immers aan alle bovenstaande activiteiten voldaan zijn alvorens een vzw of stichting btw-plichtige wordt.

Economische activiteiten in de praktijk

We verduidelijken 'economische activiteiten' aan de hand van een aantal voorbeelden:

Een vzw houdt zich bezig met het organiseren van opleidingen, kampen en allerhande activiteiten voor paardensportliefhebbers. De vzw bezit een manege en baat hierin een cafétaria uit. Het uitbaten van de cafétaria zal in dit geval onder de term "economische activiteit" vallen.

Een jeugdbeweging bezit een grote tent die ze nodig heeft tijdens haar jaarlijks kamp om haar leden een dak boven hun hoofd te geven. Gedurende het jaar, wanneer de jeugdbeweging ze niet nodig heeft, wordt deze tent verhuurd. In dit geval zou het verhuren van deze tent als een "economische activiteit" kwalificeren.

Opgelet: Geen paniek, zoals hierboven aangehaald, wordt men pas btw-plichtige indien niet enkel de voorwaarde van de "economische activiteit" vervuld is maar ook de andere opgesomde voorwaarden. 

btw: Geregeld en op zelfstandige wijze

Het wetboek btw omschrijft de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om btw-belastingplichtige te worden:

 1. iedereen kan belastingplichtige zijn;
 2. de uitoefening van een economische activiteit;
 3. deze economische activiteit(en) worden geregeld en op zelfstandige wijze uitgeoefend;
 4. het moet gaan om het leveren van producten en/of diensten die in het wetboek btw worden genoemd;
 5. de activiteit(en) mag worden uitgeoefend met of zonder winstoogmerk.

In deze fiche gaan we dieper in op de derde voorwaarde.

De economische activiteit(en) worden geregeld en op zelfstandige wijze uitgeoefend

Om te weten te komen of een vzw of stichting aan deze voorwaarden voldoen moeten twee vragen beantwoord worden:

 • Worden de "economische activiteiten" op geregelde wijze uitgeoefend?
 • Worden de "economische activiteiten" op zelfstandige wijze uitgeoefend?

Geregeld

Met "geregeld" wordt bedoeld dat de "economische activiteiten" op periodieke wijze worden uitgeoefend. Dit wil niet zeggen dat deze activiteiten met enige regelmatigheid moeten worden uitgevoerd. Met andere woorden, de tussenposes tussen iedere "economische activiteit" mogen zowel kort als lang zijn.

Het is onmogelijk om een bepaalde frequentie of een vast aantal "economische activiteiten" aan het criterium "geregeld" te verbinden. De invulling van de term "geregeld" moet van geval tot geval beoordeeld worden.

Het is immers zo dat bepaalde economische activiteiten nu eenmaal meerdere keren per dag plaatsvinden (e.g. het verkopen van kranten in een krantenwinkel), terwijl anderen slechts een aantal keren per jaar plaatsvinden (e.g. het organiseren van handelsbeurzen). 

Op zelfstandige wijze

De invulling van "op zelfstandige wijze" kan relatief gemakkelijk gevonden worden. Met "op zelfstandige wijze" bedoelt de wetgever dat er geen arbeidsovereenkomst mag bestaan.

Indien er wel een arbeidsovereenkomst zou bestaan, wordt de "economische activiteit" immers uitgeoefend in opdracht van de werkgever.

btw: Producten en/of diensten uit het wetboek btw

Welke producten en/of diensten?

Een vzw of stichting kan pas belastingplichtige worden indien ze handelingen verricht die in het Wetboek btw worden genoemd.

Meer bepaald gaat het om de volgende handelingen:

 • leveringen en diensten die in België worden verricht en effectief aan de belasting worden onderworpen;
 • leveringen en diensten die uiteindelijk vrijgesteld worden omwille van uitvoer, intracommunautaire levering en omwille van het feit dat ze onder artikel 44 Wetboek btw vallen;
 • leveringen en diensten die niet aan de belasting worden onderworpen omdat ze in het buitenland worden verricht.

Omdat het eerste puntje de handelingen heel algemeen omschrijft, vallen praktisch alle leveringen van goederen en verrichtingen van diensten onder handelingen die genoemd worden in het wetboek btw en in principe belastbaar zijn.

Het is dus perfect mogelijk dat een vzw of stichting handelingen / activiteiten uitoefent die onder de handelingen van het wetboek vzw vallen.

Opgelet: Geen paniek, het feit dat men handelingen uitoefent die in het wetboek btw staan, wil niet zeggen dat men btw-plichtig is. Men moet aan alle voorwaarden tegelijkertijd voldoen vooraleer men btw-plichtig is. 


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu