Bekendmakingen

Bekendmakingen

WAAROM?

Een vzw moet tijdens haar oprichting, leven en ontbinding verschillende besluiten nemen. Deze besluiten gaan steeds gepaard met de nodige formaliteiten. Een van deze formaliteiten houdt de bekendmaking van deze besluiten van de vzw in.

De bekendmakingen zijn nodig om iedereen op de hoogte te stellen van de beslissingen die er genomen worden in de vzw.

Om deze bekendmakingen gestructureerd te laten verlopen, moeten er drie instanties op de hoogte worden gebracht:

 • de griffie van de rechtbank van koophandel in het arrondissement waar de vzw haar maatschappelijke zetel heeft.
  Daar houdt men namelijk voor iedere vzw een "verenigingsdossier" bij.
 • het Belgisch Staatsblad.
  Bepaalde documenten worden namelijk in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 • de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO).
  Dit is een register ter vervanging van het vroegere handelsregister, waar alle gegevens van de vzw's wordt bijgehouden.

Om te vermijden dat men elk van deze drie instanties apart moet contacteren, heeft de wetgever bepaald dat het voldoende is om de documenten over te maken aan de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie verwittigt dan de twee andere instanties en zorgt voor de nodige aanpassingen.

WAT?

Er zijn verschillende beslissingen die bekendgemaakt moeten worden;

 • oprichting van de vzw
  Oprichtingsakte en statuten
 • statutenwijziging
 • benoeming van bestuurders en commissarissen
 • benoeming van dagelijks bestuurders en leden van het orgaan van vertegenwoordiging
 • de ontbinding en vereffening van de vzw

HOE?

De bekendmaking van de beslissing gebeurt aan de hand van verplichte formulieren. Zo heeft men aanvraagformulier I, bestaande uit drie delen: luik A, luik b en luik c. Hiernaast is er aanvraagformulier II, bestaande uit twee delen: luik a en luik c.

Op vereniginginfo.be is een tool beschikbaar, waarmee deze formulieren eenvoudig kunnen worden ingevuld.


Onbeperkte toegang tot vereniginginfo.be artikels? Registreer jezelf nu.

Bij het nemen van een abonnement op vereniginginfo krijg je toegang tot een heel wat artikels vol interessante thema's, schema's, filmpjes,...

Registreer jezelf nu