Let op: aangifte rechtspersonenbelasting!

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie vzw's

Zoals u waarschijnlijk al weet, moet de belastingaangifte voor een groot deel van de verenigingen binnenkort weer binnen zijn. De belastingaangifte is de schriftelijke verklaring waarmee een vereniging haar vermogen en inkomsten meedeelt aan de belastingdienst, om deze laatste in staat te stellen de te betalen belasting te berekenen. Aangezien het voor de meesten alweer ongeveer een jaar geleden is, en het voor anderen de eerste keer is, volgt hier de kern van deze verplichting.

Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting

Natuurlijk is het van belang te weten welk type belasting op uw vereniging van toepassing is. Voor de meeste verenigingen zal dit de rechtspersonenbelasting zijn. Voor een minderheid van verenigingen is dit de vennootschapsbelasting.

De activiteit die een vereniging uitoefent is doorslaggevend om het type van belasting waaraan ze onderworpen is te bepalen. Indien een vereniging zich bezighoudt met nijverheids-, handels- of landbouwactiviteiten die niet enkel als doel hebben de hoofdactiviteit te ondersteunen, die van winstgevende aard zijn of die niet louter bijkomstig, alleenstaand of uitzonderlijk zijn, dan zal deze vereniging waarschijnlijk onderworpen worden aan de ‘duurdere’ vennootschapsbelasting. Voor de meeste verenigingen is dit gelukkig niet het geval en is de ‘goedkopere’ rechtspersonenbelasting van toepassing.

Hoe?

U moet uw aangifte online indienen via de website ‘Biztax’. De aangifte gebeurt dus volledig elektronisch en online.

Toch kan een vereniging worden vrijgesteld van deze verplichte elektronische aangifte. Het is namelijk zo dat indien de mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om de aangifte elektronisch in te dienen, er alsnog een papieren formulier kan worden aangevraagd. Hiertoe moet u een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor. Wij adviseren u deze aanvraag tijdig in te dienen, de aanvraag doet namelijk geen afbreuk aan de uiterste datum waarop de belastingaangifte moet worden ingediend.

Wanneer?

Wanneer de aangifte moet worden ingediend, hangt af van de datum waarin het boekjaar wordt afgesloten, en van de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt. In dit document vindt u (eventueel a.d.h.v. de statuten) de uiterste datum van indiening van uw vereniging. Aangezien dit voor een groot deel van de verenigingen reeds op 27 september 2017 is, adviseren wij u om nu na te gaan welke datum op uw vereniging van toepassing is.

De vereniging die haar activiteiten stopzette, moet toch een aangifte doen in de rechtspersonenbelasting. Dit totdat de stopzetting officieel werd meegedeeld aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Indien er geen activiteit meer is, maar deze mededeling niet gebeurde, moet er dus toch een aangifte worden ingediend.

Welke inkomsten moeten worden aangegeven

Een vereniging, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, moet de volgende inkomsten aangeven in haar aangifte:

  • Inkomsten uit onroerende goederen, behalve indien het gaat om inkomsten uit privéverhuur, pacht voor tuin- en landbouw of verhuur aan huurders zonder winstoogmerk van in België gelegen onroerende goederen;
  • Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen;
  • Meerwaarden op in België gelegen gronden of op sommige zakelijke rechten op gronden;
  • Meerwaarden op in België gelegen gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gebouwen;
  • Meerwaarden op belangrijke deelnemingen;
  • Financiële voordelen of voordelen van alle aard;
  • Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en werkgeverspremies;
  • Niet verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen.

Wat niet in de aangifte moet worden opgenomen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit een spaghettiavond, mosselfeest, kien-avond of  uit een fuif. Zolang de opbrengsten uit deze activiteiten besteed worden voor het doel waarvoor uw vereniging werd opgericht, en de organisatie van deze activiteiten een bijkomstigheid blijft, hoeft u deze niet aan te geven.

Wat bijvoorbeeld wel moet worden aangegeven zijn de inkomsten die de vereniging genereert uit de verhuur van haar lokalen of uit aandelen.

Steven Matheï
vzw- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij adviseert kleine en grote vzw’s & feitelijke verenigingen, is auteur van het boek “De vzw stap voor stap” (4000 x verkocht), gastdocent Universiteit Hasselt en veel gevraagde spreker.