Adreswijziging bestuurder vzw: wat nu?

Geschreven op door
Categorie vzw's

Geen publicatie voor adreswijziging

De benoeming of het ontslag van een bestuurder moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Op die manier weet de buitenwereld wie dat de huidige bestuurders van de vzw zijn. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als externen willen weten wie dat bevoegd is om iets te tekenen in naam van de vzw. 

De adreswijziging van een bestuurder moet niet worden gepubliceerd, omdat dit automatisch wordt gewijzigd via het rijksregister. 

De publicatie moet gebeuren via de vereiste aanvraagformulieren. De volgende documenten moeten neergelegd of opgestuurd worden bij de bevoegde griffie:

  • aanvraagformulier I (in drievoud): luik A en B invullen. 
  • aanvraagformulier II (in tweevoud): luik A (invullen 1° en 2°a) en luik C (invullen A°, ev. 2°, 3° en 5°).
  • verslag notulen algemene vergadering (in tweevoud): hier moet het ontslag en/of benoeming van de bestuurders (met persoonsgegevens) worden vermeld. 
  • bewijs van betaling: de publicatie kost 123,64 euro momenteel. 

Voorbeeld

In de statuten van de vzw kan de volgende handtekeningclausule zijn opgenomen: "de vzw wordt in rechte en ten overstaan van derden vertegenwoordigd door de handtekening van 2 bestuurders". 

De verhuurder van een oefenzaal weet dan dat er 2 bestuurders van de vzw het huurcontract moeten ondertekenen. Via de publicatie van de bestuurders weet hij welke bestuurders beveogd zijn. 

AANPASSEN OP LEDENREGISTER

Een bestuurder van een vzw die van woonplaats verandert, moet dit wel doorgeven aan haar vzw. 

Als de bestuurder ook een (werkend) lid is van de vzw, moet dit door de raad van bestuur intern worden aangepast via het ledenregister. Het bijhouden van het ledenregister met de actuele gegevens van de (werkende) leden is een administratieve verplichting van de vzw. 

Zowel voor het automatisch klaarmaken van publicaties in het Belgisch Staatsblad als voor het automatisch ledenregister, verwijzen we graag naar de "tools" op onze website!