Nieuw statuut "vrijetijdswerk" in sportclubs, naast vrijwilligers?

Geschreven op door
Categorie vrijwilligers

HUIDIG kader

Voor het uitkeren van een vergoeding aan hun medewerkers (o.a. trainers, scheidsrechters, coördinatoren, stewards,...) maken sportclubs momenteel gebruik van de huidige arbeidswetgeving en van de vrijwilligerswetgeving. 

Uit de praktijk blijkt dat deze juridische kaders niet volledig tegemoet komen aan de specifieke noden van sportclubs op lokaal niveau. Enerzijds is reguliere arbeid geen haalbare optie op administratief en financieel vlak (bv. betaling RSZ-bijdragen). Anderzijds schiet de vrijwilligersvergoeding tekort, omdat het alleen de onkosten kan dekken. 

Om deze leemte op te vullen, komt er nu het voorstel om een volwaardig statuut "vrijetijdswerk" in het leven te roepen. 

Vrijetijdswerk als oplossing?

Het nieuw statuut "vrijetijdswerk" in de sport houdt een aantal voorwaarden in om in aanmerking te komen:

  • Men gaat ervan uit dat de vrijetijdsmedewerker reeds een volwaardig hoofdberoep (of daaraan gelijkgesteld, bv. gepensioneerden) heeft. 
  • De activiteiten die onder dit statuut vallen, mogen zich uitsluitend binnen de vrije tijd van mensen met een hoofdberoep situeren. 
  • Alleen niet-commerciële organisaties (feitelijke vereniging en publieke/private rechtspersoon zonder winstoogmerk) kunnen beroep doen op dit statuut. 
  • Het is enkel voor die personen bedoeld die zich ten dienste stellen van derden. 

WAT HOUDT DIT CONCREET IN?

In de sportwereld kan bijvoorbeeld een trainer onder het statuut vallen, maar niet een betaalde sportbeoefenaar. 

De maximumvergoeding zou 15 euro (bruto) per uur bedragen, met een maximum van 500 uren per jaar. De vergoeding is beperkt tot 5.000 euro (bruto) per jaar. 

Fiscaal gezien is de eerste 30% van de vergoeding vrijgesteld, het resterende bedrag wordt aan een tarief van 25% belast. Er zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Op administratief vlak zou er enkel een register moeten worden opgemaakt en een listing worden opgestuurd naar de RSZ en de belastingen. 

Dit voorstel van de Vlaamse Regering wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de federale regering.

Uiteraard houdt vereniginginfo.be u op de hoogte wanneer dit voorstel in de praktijk wordt omgezet!