Aangifte belastingen voor rechtspersonen (RPB) : 27 september 2018

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie btw

Rechtspersonenbelasting (RPB) indienen via www.Biztax.be

 

 

 

 

 

 

Is mijn vereniging dat verplicht? Ja, indien de vzw :

is opgericht volgens het Belgisch of buitenlands recht
een rechtspersoonlijkheid bezit, naar Belgisch of buitenlands recht, publiek of privé
niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de vennootschapsbelasting
in België zijn maatschappelijke zetel heeft, zijn voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer heeft (zijn fiscale domicilie)
in België of in het buitenland verrichtingen van winstgevende aard exploiteert

 

Is dit voor mijn vereniging dan rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting?

Bij de grote meerderheid is dit de rechtspersonenbelasting.

De activiteit die een vereniging uitoefent is doorslaggevend om het type van belasting waaraan ze onderworpen is te bepalen.

Indien een vereniging zich bezighoudt met nijverheids-, handels- of landbouwactiviteiten die niet enkel als doel hebben de hoofdactiviteit te ondersteunen, die van winstgevende aard zijn of die niet louter bijkomstig, alleenstaand of uitzonderlijk zijn, dan zal deze vereniging waarschijnlijk onderworpen worden aan de ‘duurdere’ vennootschapsbelasting.

Voor de meeste verenigingen is dit dus gelukkig niet het geval en is de ‘goedkopere’ rechtspersonenbelasting van toepassing.

 

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

               Indieningstermijn : 27 september 2018 voor de meeste vzw’s.

In deze tabel vind je een gedetailleerd overzicht van alle indieningstermijnen (https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/162-tabel-aangiftetermijnen-aj-2018.pdf)

Let wel : De Federale Overheidsdienst meldt het volgende :

E-SERVICES NIET BESCHIKBAAR TIJDENS HET WEEKEND VAN 8 EN 9 SEPTEMBER

Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 8 september om 6 u tot zondag 9 september om 16 u.

Wat indien de aangifte te laat gebeurt?

Dan kan de administratie de procedure ‘aanslag van ambtswege’ starten (het is dan aan de onderneming om de gegevens van de aangifte te bewijzen).

Dan heeft de administratie een langere termijn om de fiscale situatie van de onderneming te wijzigen: in principe 3 jaar vanaf de 1 januari van het aanslagjaar (voor de ondernemingen die hun balans afsluiten op 31/12).

Dan kan de administratie administratieve sancties (belastingverhogingen en/of boetes) of strafrechtelijke sancties opleggen.

SUCCES !!!

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.