Overzicht van de geïndexeerde bedragen 2016

Geschreven op door
Categorie algemeen

Bedragen bekendmakingen Belgisch Staatsblad 

De bedragen die vzw's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een vzw of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) zijn de volgende (vanaf 1 maart 2015):

Oprichting
Op papier 151,90 euro + 21% B.T.W. = 183,80 euro
Elektronisch 109,70 euro + 21% B.T.W. = 132,74 euro

Wijziging
Op papier en elektronisch : 103,00 euro + 21% B.T.W. = 124,63 euro

De betalingen moeten vooraf gebeuren. Meer info vindt u hier.

Tevens wijzen wij u erop dat vereniginginfo.be een tool ontwikkelde die automatisch de aanvraagformulieren I en II (nodig voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) invult.

Vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen voor vrijwilligers (de zogenaamde forfaitaire vrijwilligersvergoeding) zijn:

• max. 32,71 euro per dag (in 2016)
• max. 1.308,38 euro per jaar (in 2016)
• max. 0,3363 euro/km voor de periode 01/07/16 - 30/06/17 (met de wagen, motor of bromfiets)
• max. 0,22 euro/km (met de fiets)

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

Bepaalde vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector zijn niet belastbaar:

 • Voor spelers en trainers: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Voor de afgevaardigde: 12,50 euro per wedstrijd;
 • Wasvergoeding voor ouders, vrijwilligers: 15 euro per ploeg en per wedstrijd;
 • Onderhouden van de infrastructuur door vrijwilligers: 12,50 euro per wedstrijddag;
 • Stewards die instaan voor de veiligheid in stadions: 25 euro per wedstijd.

Kleine vergoedingsregeling kunstenaars

Kunstenaars kunnen voor hun artistieke prestaties of werken beroep doen op de regeling van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

Voor het jaar 2016 gelden volgende geïndexeerde bedragen:

• max. 123,32 euro per dag
• max. 2.466,34 euro per jaar

Zolang de kunstenaar deze grenzen niet overschrijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

Patrimoniumtaks

Tarief

Het tarief van de patrimoniumtaks bedraagt 0,17% op het aangegeven bedrag. 

Drempel

Is het vermogen van de vzw kleiner dan 25.000 euro? Dan is de vzw niet onderworpen aan de taks.

Is de vzw minder dan 125 euro taks verschuldigd aan de fiscus? Dan kan men ervoor opteren de taks voor drie achtereenvolgende jaren ineens te betalen.

Sanctie laattijdige aangifte

2,50 euro per maand laattijdige aangifte. De boete kan een maximum hebben van 1/10 van de verschuldigde taks en een minimum van 2,50 euro (art. 158bis wetboek successierechten).

Wettelijke interest

Heeft de vzw de belasting te laat betaalt? Dan is ze aan de Belgische Staat de wettelijke interest verschuldigd van 7% per jaar (art. 3.9.1.0.1 par. 1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Criteria categorieën vzw

De wet onderscheidt drie categorieën vzw’s op basis van kwantitatieve criteria. Naast deze 3 categorieën bestaat nog een vierde categorie waarvoor bijzondere stelsels zijn uitgewerkt.

De kleine vzw

Maximum één van de volgende criteria mag overschreden worden om te kunnen spreken van een “kleine vzw”:

 • een personeelsbestand van 5 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
 • een balanstotaal van 1.249.500 euro;
 • 312.500 euro ontvangsten (exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw).

De grote vzw

Wanneer meer dan één van de bovenvermelde voorwaarden van de kleine vzw overschreden worden, is er sprake van een “grote vzw”.

De zeer grote vzw

Een vzw is “zeer groot” wanneer minimum 2 van volgende criteria worden overschreden:

 • een personeelsbestand van 50 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
 • een balanstotaal van 3.650.000 euro;
 • 7.300.000 euro ontvangsten (exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw).

Beschikt de vzw over een personeelsbestand van minimum 100 voltijdse werknemers (of uitgedrukt in voltijdse equivalenten) dan wordt de vzw ten allen tijde als “zeer groot” aangemerkt.

Btw

Vrijstellingen op basis van beperkte omzet

Jaaromzet van de vzw niet hoger dan 25.000 euro: vzw kan er voor kiezen om vrijgesteld te worden van btw.  

Registratierechten

Schenkingen en giften

Een natuurlijke persoon schenkt aan een vzw? Schenkbelasting van 5,5% (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Een vzw schenkt aan een andere vzw? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Overdracht ten kostenloze titel (bij vereffening of herstructurering)? Vast recht van 100 euro (art. 2.8.4.1.1 par. 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Andere registratierechten

Overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen? Registratierecht van 10% (art. 2.9.4.1.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Vestigen van een hypotheek? Registratierecht van 1% (art. 2.11.4.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Successierechten

Als een vzw een erfenis ontvangt? Successierecht (of erfbelasting) van 8,5% (art. 2.7.4.2.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit).