Wetgeving: Vrijwilligers

Circulaire van 13 augustus 2010 betreffende combinatie van de "vrijwilligersvergoeding" en de "kleine vergoeding kunstenaars"

Circulaire nr. Ci.RH.241/606.414 (AOIF Nr. 57/2010) dd 13.08.2010


De circulaire Ci.RH.241/509.803 van 5.3.1999 betreffende het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk, mag niet worden toegepast indien de belastingplichtige artistieke prestaties verricht en artikel 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 van toepassing is (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars).


I. INLEIDING

 

Deze circulaire bespreekt de onverenigbaarheid tussen de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 betreffende het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk en artikel 38, § 1, eerste lid, 23° van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 1992 (WIB 92).

Die circulaire van 5 maart 1999 betreffende het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk, mag niet worden toegepast indien de belastingplichtige artistieke prestaties verricht en artikel 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 (kleine vergoedings-regeling voor kunstenaars) van toepassing is. De bepalingen van artikel 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 vormen immers geen keuzestelsel. Alle vergoedingen die de belastingplichtige in het kader van artistieke prestaties ontvangt, vallen onder toepassing van dit artikel.


II. BESPREKING

Toepassingsgebied algemene circulaire vrijwilligerswerk


Het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk wordt uiteenge-zet in de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 en de addenda hieraan.
Sommige vergoedingen geven geen aanleiding tot belastingheffing, omdat zij de terugbetaling vertegenwoordigen van kosten die de verkrijgers doen in het kader van één of andere activiteit die als vrijetijdsbesteding kan worden beschouwd, zodat er geen sprake kan zijn van beroepsinkomsten.
Er mag aangenomen dat de vergoedingen toegekend aan onbezoldigde vrijwilligers werkelijke kosten dekken en derhalve niet belastbaar zijn, wanneer zij per ver-krijger niet meer bedragen dan 24,79 EUR per dag (basisbedrag; 30,22 EUR voor aanslag-jaar 2011) en 991,57 EUR per jaar (basisbedrag; 1.208,72 EUR voor aanslagjaar 2011).
Sinds 29 mei 2009 mag de forfaitaire terugbetaling van kosten tot beloop van de bovengenoemde dag- en maandgrenzen, gecombineerd worden met de terugbetaling van reële verplaatsingskosten tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger (zie 7de addendum dd. 13.11.2009 van de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5.3.1999).


Toepassingsgebied art. 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars)


Artikel 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 bepaalt dat forfaitaire onkostenvergoe-dingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van ar-tistieke werken voor rekening van een opdrachtgever, voor een maximum bedrag van 2.000 EUR (basisbedrag; 2.234,73 EUR voor het aanslagjaar 2011) per kalenderjaar zijn vrijge-steld, voorzover de in artikel 38, § 4, WIB 92 gestelde voorwaarden worden nageleefd.


Deze voorwaarden zijn de volgende:

  1. de belastingplichtige moet in het bezit zijn van een behoorlijk ingevulde kunstenaars-kaart (zie terzake ook de circulaire nr. Ci.RH.242/599.141 - AOIF nr. 42/2009 - van 26.8.2009);
  2. de forfaitaire onkostenvergoeding mag per opdrachtgever niet hoger zijn dan 100 EUR per dag (basisbedrag; 111,74 EUR voor het aanslagjaar 2011). Indien de opdrachtgever een hoger bedrag uitbetaalt, komt de volledige vergoeding niet in aanmerking voor de vrijstelling;
  3. de belastingplichtige mag op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van een artistiek werk niet gebonden zijn door een arbeidsover-eenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling met dezelfde op-drachtgever, tenzij hij en de opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschil-lende activiteiten van verschillende aard zijn.

Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" moet worden verstaan, de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spekta-kel, het theater en de choreografie.
De bepalingen van art. 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 vormen geen keuzestel-sel. Wanneer de belastingplichtige artistieke prestaties verricht, vallen alle vergoedingen die hij in het kader van die prestaties ontvangt, onder de toepassing van voormeld artikel. De bepalingen van de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 kunnen voor deze ar-tistieke prestaties niet worden ingeroepen.
Immers, die laatste circulaire heeft betrekking op vergoedingen die niet als belastbare beroepsinkomsten worden aangemerkt, terwijl de kleine vergoedingsregeling juist betrekking heeft op belastbare beroepsinkomsten waarvoor een uitdrukkelijke vrij-stelling is ingevoerd bij art. 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92.

Voorbeeld


Een belastingplichtige levert in 2010 (aanslagjaar 2011) volgende artistieke prestaties:
- dirigent bij een koor te Roosdaal;
- dirigent bij een koor te Wambeek;
- organist in de kapel van Dilbeek.
De belastingplichtige verricht, in zijn hoedanigheid van dirigent, respectievelijk organist, ontegensprekelijk een artistieke prestatie. Alle vergoedingen die hij ontvangt in het kader van zijn artistieke activiteiten, vallen onder de toepassing van art. 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92. De bepalingen van de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 kun-nen voor deze artistieke prestaties niet worden ingeroepen. De belastingplichtige kan dus bijvoorbeeld niet art. 38, § 1, eerste lid, 23°, WIB 92 toepassen voor zijn activiteiten als diri-gent en de circulaire van 5.3.1999 voor zijn activiteit als organist. Van zodra het grensbe-drag van 2.234,73 EUR (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2011, inkomsten van het jaar 2010) per kalenderjaar wordt overschreden, is het deel boven 2.234,73 EUR een belast-baar inkomen.

 

Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit d.d.:
De Eerste attaché van financiën,
P. GYSEN
terug naar overzicht

Nieuwsbrief

Infofiche van de week

Statuten & huishoudelijk reglement van een jeugdhuis

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn de basisdocumenten in je jeugdhuis-vzw. Zorg ervoor dat deze in orde zijn en goed in elkaar steken!

raadpleeg de fiche

Getuigenissen

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat 50% van de vzw’s problemen heeft met invullen van de verschillende aanvraagformulieren bij de benoeming en het ontslag van een bestuurder? Met vereniginginfo.be wordt het invullen van die ingewikkelde documenten echt wel kinderspel.
Dieter Bijnens